امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:31:15 AM 1398 / 11 / 01
 


برنامه هفتگی رشته علوم آزمایشگاهی کارشناسی ناپیوسته
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر