امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:00:53 AM 1398 / 05 / 01
 

برنامه هفتگی ترم هشتم کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ورودی بهمن91 درنیمسال اول سال تحصیلی 96/95 (ترم هشتم )

ساعت

ایام هفته

8-10

10-12

2-4

4-6

شنبه

کارآموزی در عرصه

طبق برنامه تنظیمی گروه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر