سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

4:08:33 AM 1399 / 04 / 26
 
برنامه هفتگی ترم پنجم رشته هوشبری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

برنامه هفتگی رشته کارشناسی پیوسته هوشبری ورودی مهر 93 درنیمسال اول سال تحصیلی 96/95 (ترم پنجم)

                         ساعت

      ایام هفته

10-8

12-10

4-2

6-4

شنبه

کارآموزی 3

طبق برنامه تنظیمی گروه

کارآموزی 3

طبق برنامه تنظیمی گروه

آمار زیستی و روش تحقیق

                    کلاس 103

 

یکشنبه

کارآموزی 3

طبق برنامه تنظیمی گروه

کارآموزی 3

طبق برنامه تنظیمی گروه

***********

انقلاب اسلامی

ساعت 8-6

           کلاس 106

دوشنبه

آشنایی با بیماریهای داخلی و جراحی         کلاس105

روش بیهوشی 2

                   کلاس 102

آشنایی با بیماریهای داخلی و جراحی          کلاس 101

 

سه شنبه

آشنایی با بیماریهای داخلی و جراحی         کلاس 102

روش بیهوشی 2

                    کلاس 104

روش بیهوشی 2

                    کلاس 104

آمار زیستی و روش تحقیق

            کلاس 103

چهارشنبه

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 
 
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر