سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

9:30:49 PM 1399 / 04 / 13
 

برنامه هفتگی ترم هفتم رشته هوشبری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی رشته کارشناسی پیوسته هوشبری ورودی مهر 92 درنیمسال اول سال تحصیلی 95/94 (ترم هفتم)

               ساعت

      ایام هفته

10-8

12-10

4-2

6-4

شنبه

کارآموزی در عرصه

(کارآموزی در عرصه بیهوشی ،

 کارآموزی PACU  و کارآموزی ICU  )

طبق برنامه تنظیمی گروه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

 
 
 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر