رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

3:35:46 PM 1396 / 05 / 06
 

برنامه هفتگی ترم هفتم رشته هوشبری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی رشته کارشناسی پیوسته هوشبری ورودی مهر 92 درنیمسال اول سال تحصیلی 95/94 (ترم هفتم)

               ساعت

      ایام هفته

10-8

12-10

4-2

6-4

شنبه

کارآموزی در عرصه

(کارآموزی در عرصه بیهوشی ،

 کارآموزی PACU  و کارآموزی ICU  )

طبق برنامه تنظیمی گروه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

 
 
 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر