امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:45:21 PM 1398 / 07 / 23
 

برنامه هفتگی ترم هفتم رشته هوشبری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی رشته کارشناسی پیوسته هوشبری ورودی مهر 92 درنیمسال اول سال تحصیلی 95/94 (ترم هفتم)

               ساعت

      ایام هفته

10-8

12-10

4-2

6-4

شنبه

کارآموزی در عرصه

(کارآموزی در عرصه بیهوشی ،

 کارآموزی PACU  و کارآموزی ICU  )

طبق برنامه تنظیمی گروه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

 
 
 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر