امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:52:05 PM 1398 / 07 / 23
 

سرفصل دروس پایه و اختصاصی رشته تکنولوژی پرتوشناسی

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

(برای مشاهده سرفصل دروس روی سرفصل مورد نظر کلیک کنید)

کد درس
عنوان درس
کد درس
 عنوان درس
 01
 26
02 
27 
03 
28 
04 
29 
05 
30 
06 
31 
07 
32 
08 
33 
09 
34 
10 
35 
11 
36 
12 
37 
13 
38 
14 
39 
15 
40 
16 
41 
17 
42 
18 
43 
19 
44 
20 
45 
21 
46 
22 
47 
23 
48 
24 
49 
25 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر