سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

4:32:36 AM 1400 / 06 / 30
 

سرفصل دروس پایه و اختصاصی رشته تکنولوژی پرتوشناسی

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

(برای مشاهده سرفصل دروس روی سرفصل مورد نظر کلیک کنید)

کد درس
عنوان درس
کد درس
 عنوان درس
 01
 26
02 
27 
03 
28 
04 
29 
05 
30 
06 
31 
07 
32 
08 
33 
09 
34 
10 
35 
11 
36 
12 
37 
13 
38 
14 
39 
15 
40 
16 
41 
17 
42 
18 
43 
19 
44 
20 
45 
21 
46 
22 
47 
23 
48 
24 
49 
25 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر