سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

7:58:56 AM 1399 / 04 / 18
 

سرفصل دروس پایه و اختصاصی کارشناسی پیوسته رشته علوم آزمایشگاهی
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

(برای مشاهده سرفصل دروس روی سرفصل مورد نظر کلیک کنید.)

 کد درس  عنوان درس  کد درس  عنوان درس
 01  فیزیک عمومی  30  آزمایشگاه انگل شناسی 2
02   آزمایشگاه فیزیک عمومی 31   آسیب شناسی عمومی
03   شیمی عمومی 32   آزمایشگاه آسیب شناسی عمومی
04   آزمایشگاه شیمی عمومی 33   بیوشیمی پزشکی 2
05   بیوشیمی عمومی 34   آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 2
06   آزمایشگاه بیوشیمی عمومی 35   فارماکولوژی
07   زیست شناسی سلولی و ملکولی 36   سم شناسی
08   آناتومی نظری 37   آزمایشگاه سم شناسی
09   آناتومی عملی 38   متون انگلیسی و ترمینولوژی پزشکی
10   فیزیولوژی نظری 39   اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه
11   آزمایشگاه فیزیولوژی 40  خون شناسی 1
12   فیزیک حیاتی 41   ازمایشگاه خون شناسی 1
13   بافت شناسی نظری 42   اصول فنی و نگهداری و تجهیزات آزمایشگاهی
14   آزمایشگاه بافت شناسی 43   ایمونوهماتولوژی
15   بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی 44   آزمایشگاه  ایمونوهماتولوژی
16   روانشناسی عمومی 45   هورمون شناسی
17   کامپیوتر 46   آزمایشگاه هورمون شناسی
18   آمار حیاتی 47   قارچ شناسی پزشکی
19   بیوشیمی پزشکی 1 48   آزمایشگاه قارچ شناسی پزشکی
20   آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 1 49   خون شناسی 2
21   میکروب شناسی عمومی 50   آزمایشگاه خون شناسی 2
22   آزمایشگاه میکروب شناسی عمومی 51   اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه
23   انگل شناسی 1 52   روش های کنترل کیفی در آزمایشگاه  بالینی
24   آزمایشگاه انگل شناسی 1 53   باکتری شناسی پزشکی
25   ایمنی شناسی پزشکی 54   آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی
26   آزمایشگاه ایمنی شناسی پزشکی 55   آشنایی با بیماری های داخلی
27   ویروس شناسی پزشکی 56   ژنتیک پزشکی
28   آزمایشگاه ویروس شناسی پزشکی 57   سمینار
29  انگل شناسی 2 58  کارآموزی در عرصه

  دریافت فایل سرفصل  پایه و اختصاصی دروس رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

 

تاریخ آخرین ویرایش:  10/07/1391

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر