رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

6:56:30 PM 1396 / 04 / 29
 

سرفصل دروس کارشناسی ناپیوسته رشته علوم آزمایشگاهی
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

(برای مشاهده سرفصل دروس روی سرفصل مورد نظر کلیک کنید.)

 کد درس  عنوان درس  کد درس  عنوان درس
 06  فیزیک حیاتی  22  خون شناسی 2
07   بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی 23  آزمایشگاه خون شناسی 2
08   زیست شناسی مولکولی سلول 24  انتقال خون 2
09   آمار حیاتی 25  آزمایشگاه انتقال خون 2
10   بیوشیمی پزشکی 2 26  هورمون شناسی
11   آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 2 27  آزمایشگاه هورمون شناسی
12   باکتری شناسی پزشکی 2 28  فارماکولوژی و سم شناسی
13   آزمایشگاه باکتری شناسی 2 29  آزمایشگاه فارماکولوژی
14   انگل شناسی و حشره شناسی پزشکی 2 30  متون انگلیسی پزشکی
15   آزمایشگاه  انگل شناسی و حشره شناسی پزشکی 2 31  ژنتیک پزشکی
16   قارچ شناسی پزشکی 2 32  اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی
17  آزمایشگاه قارچ شناسی پزشکی 2 33  اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه
18  ایمونولوژی 2 34  روش های کنترل کیفی در آزمایشگاههای بالینی
19  آزمایشگاه ایمونولوژی 2 35  تکنیکهای آسیب شناسی
20  ویروس شناسی پزشکی 36  سمینار
21  آزمایشگاه ویروس شناسی پزشکی 37  کارآموزی در عرصه 2

  دریافت فایل سرفصل پایه و اختصاصی دروس رشته کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی

 

تاریخ آخرین ویرایش :1391/07/11

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر