سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

4:32:55 AM 1399 / 04 / 26
 

برنامه ریزی درسی رشته کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 

تاریخ آخرین ویرایش: 08/07/1391

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر