سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

9:03:40 AM 1399 / 04 / 18
 

سرفصل دروس پایه و اختصاصی مقطع کارشناسی رشته فن آوری اطلاعات سلامت

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

(برای مشاهده سرفصل دروس روی سرفصل مورد نظر کلیک کنید.)

کد درس عنوان درس کد درس  عنوان درس
01 فیزیولوژی 26 شبکه کامپیوتر . امنیت سیستم ها
02  آناتومی 27  فن آوری اطلاعات سلامت (1)
03  اصطلاحات پزشکی 28  فن آوری اطلاعات سلامت (2)
04  عوامل بیماریزا و بیماریهای عفونی 29  فن آوری اطلاعات سلامت (3)
05  بیماری شناسی اختصاصی (1) 30  زبان اختصاصی HIM ) 1)
06  ریاضیات 31  زبان اختصاصی HIM ) 2)
07  مبانی اپیدمیولوژی 32  بیمه و نظامهای پرداخت در نظام سلامت
08  شاخصها و تحلیل داده های بهداشتی 33  مدیریت منابع اطلاعاتی سلامت
09  مدیریت اطلاعات سلامت (1) 34  مدیریت اطلاعات سلامت در بحران
10  مدیریت اطلاعات سلامت (2) 35  سیستم های طبقه بندی تخصصی و نامگذاری بین المللی
11  مدیریت فن آوری در حوزه سلامت 36  کدگذاری مرگ و میرها
12  سیستمهای رایج طبقه بندی بیماریها و اقدامات پزشکی(1) 37  کیفیت داده ها و سیستم اطلاعات سلامت
13  سیستمهای رایج طبقه بندی بیماریها و اقدامات پزشکی(2) 38  پرونده الکنرونیک سلامت
14  زبان اختصاصی IT) 1) 39  پروژه تحقیق
15  زبان اختصاصی IT ) 2) 40  مدیریت بخش فن آوری اطلاعات سلامت
16  آشنایی با سیستم های عامل و برنامه های کاربردی 41  انفورماتیک سلامت (1)
17  ساختمان داده ها و برنامه نویسی کامپیوتر 42  انفورماتیک سلامت (2)
18  اصول مدیریت 43  کمک های اولیه
19  اصول مدیریت فردی و محیط کار 44  مبانی حسابداری و اقتصاد سلامت
20  داروشناسی 45  آشنایی با ساختار و برنامه های نظام سلامت در ایران
21  آمار حیاتی توصیفی 46  کارآموزی در عرصه 1
22  آمار حیاتی استنباطی 47  کارآموزی در عرصه 2
23  روش تحقیق 48  کارآموزی در عرصه 3
24  بیماری شناسی اختصاصی (2) 49  کارآموزی در عرصه 4
25 بیماری شناسی اختصاصی (3)    

دریافت فایل سرفصل دروس پایه و اختصاصی مقطع کارشناسی رشته فن آوری اطلاعات سلامت

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر