سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

10:13:22 PM 1399 / 04 / 13
 

آرشیو طرح دروس رشته تکنولوژی پرتوشناسی
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

طرح دروس  مقطع کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی نیمسال دوم 96 -95 

 1. آشنایی با ساختمان مواد کنتراست
 2. آناتومی 3
 3. بهداشت عمومی
 4. ثبت و نمایش تصویر
 5. روش های QA-AC
 6. فیزیک پرتوشناسی تشخیصی
 7. مراقبت از بیمار در بخش تصویربرداری پزشکی
 8. آمار رادیولوژی
 9. اصطلاحات پزشکی در رادیولوژی
 10. تکنیک MRI
 11. رادیوبیولوژِی
 12. زبان تخصصی
 13. کاربرد رایانه در تصویر برداری پزشکی
 14. آناتومی 1
 15. امواج فراصوت
 16. تکنیک CT
 17. روش های پرتونگاری 2
 18. سمینار 2
 19. مدیریت بیمارستانی

طرح دروس  مقطع کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی نیمسال اول 97-96 

 1. آزمایشگاه دوزیمتری
 2. آشنایی با فن آوری نوین اطلاعات
 3. آمار زیستی
 4. آناتومی2  
 5. آناتومی مقطعی
 6. ادبیات فارسی
 7. اصول فیزیکی سیستمهای تصویربرداریMRI
 8. اصول فیزیکی سیستمهای توموگرافی کامپیوتری
 9. اصول نگهداری و تعمیرات مقدماتی دستگاههای رادیولوژی
 10. اندیشه اسلامی 1
 11. اندیشه اسلامی2
 12. اخلاق اسلامی
 13. اخلاق و مقررات حرفه ای در رادیولوژی
 14. تاریخ اسلام
 15. حفاظت در برابر پرتوهای یونساز در بخش های پرتوشناسی تشخیصی
 16. دوزیمتری پرتوهای یونساز
 17. روشهای پرتونگاری اختصاصی
 18. روشهای پرتونگاری1
 19. روشهای پرتونگاری3
 20. ریاضیات عمومی
 21. زبان پیش
 22. زیست سلولی
 23. سمینار1
 24. فیزیک پرتوها
 25. فیزیک عمومی(تئوری)
 26. فیزیک عمومی(عملی)
 27. فیزیولوژی

طرح دروس مقطع کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

طرح درس نیمسال اول 97-96
 1. آمار زیستی
 2. آناتومی
 3.  بیولوژی سلولی و ژنتیک
 4. پردازش تصاویر دیجیتال پزشکی
 5. حفاظت و بهداشت پرتوهای یونیزان
 6. روش تصویربرداری با MRI
 7. ریاضیات
 8. زبان تخصصی
 9. سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی
 10. کنترل کیفی
 11.  فیزیک اتمی و هسته ای
 12.  فیزیک پرتوشناسی تشخیصی
 13. فیزیک رادیوتراپی 1
 14.  فیزیولوژی
 15. نور و فیزیک دیدگانی

طرح دروس ارائه شده گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی به دانشجویان سایر رشته ها

نیمسال اول 97 -96

 1. رادیولوژی و سونوگرافی ( دانشجویان  کارشناسی مامایی)
 2. فیزیک اختصاصی 1 (دانشجویان کارشناسی بهداشت حرفه ای)
 3. فیزیک پزشکی (دانشجویان دندانپزشکی)
 4. فیزیک عمومی (دانشجویان کارشناسی  بهداشت محیط)
 5. فیزیک عمومی  (نظری) ( دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی)
 6. فیزیک عمومی  (عملی) ( دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی)
 7. فیزیک پزشکی (دانشجویان کارشناسی هوشبری)
 8. فیزیک پزشکی (دانشجویان پزشکی)

طرح دروس  مقطع کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی نیمسال دوم 97-96 

 1. آشنایی با ساختمان و ویژگی های موادکنتراست زا
 2. آناتومی (1)
 3. آناتومی (3)
 4. آمار
 5. اصطلاحات پزشکی در رادیولوژی
 6. اندیشه اسلامی (2)
 7. انقلاب اسلامی
 8. بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی
 9. بیمارشناسی
 10. پاتولوژی عمومی
 11. تاریخ اسلام
 12. تربیت بدنی (2)
 13. تصویر برداری با امواج فراصوت در پزشکی
 14. تکنیک ها و جنبه های بالینیCT
 15. تکنیک ها و جنبه های بالینی MRI
 16. ثبت و نمایش تصایردر پزشکی
 17. دانش خانواده و جمعیت
 18. رادیوبیولوژی
 19. روش پرتونگاری (2)
 20. روش های تصویر برداری پزشکی QA-QC
 21. زبان انگلیسی عمومی
 22. زبان تخصصی
 23. سمینار (2)
 24. کارآموزی (2)
 25. کارآموزی (4)
 26. کارآموزی در عرصه (1)
 27. کارآموزی در عرصه (2)
 28. کارآموزی در عرصه (3)
 29. کاربرد رایانه در تصویر برداری پزشکی
 30. فیزیک پرتوشناسی تشخیصی
 31. مدیریت بیمارستانی و رفتار سازمانی

طرح دروس  مقطع کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی نیمسال اول 98-97 

 1. آزمایشگاه دوزیمتری
 2. آزمایشگاه فیزیک عمومی
 3. آشنایی با فناوری نوین اطلاعات
 4. آشنایی با منابع اسلامی
 5. آناتومی 2
 6. آناتومی مقطعی
 7. اخلاق اسلامی
 8. ادبیات فارسی
 9. اندیشه اسلامی 1
 10. اندیشه اسلامی 2
 11. اصول فیزیکی سیستم‌های تصویربرداری (MRI)
 12. اصول فیزیکی سیستم‌های توموگرافی کامپیوتری (CT)
 13. بیماری شناسی
 14. تربیت بدنی 1
 15. تعمیرات و نگهداری مقدماتی دستگاههای رادیولوژی
 16. حفاظت در برابر پرتوهای یونساز در بخش های پرتوشناسی تشخیصی
 17. دوزیمتری پرتوهای یونساز
 18. روش پرتونگاری 1
 19. روش پرتونگاری 3
 20. روش پرتونگاری اختصاصی
 21. ریاضیات عمومی
 22. زبان پیش دانشگاهی
 23. زیست شناسی سلولی
 24. سمینار 1
 25. فیزیک پرتوها
 26. فیزیک عمومی
 27. فیزیولوژی
 28. کارآموزی اختصاصی
 29. کارآموزی 1
 30. کاراموزی 3
 31. کارآموزی در عرصه 1
 32. کارآموزی (MRI)

طرح دروس  مقطع کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی نیمسال دوم 98-97 

 1. آشنایی با ساختمان داده‎ها و ویژگیهای مواد کنتراست زا
 2. آمار
 3. اصطلاحات پزشکی در رادیولوژی
 4. تصویر برداری با امواج فراصوتی در پزشکی
 5. تکنیک‌ها و جنبه‌های بالینی تصویربرداری MRI
 6. تکنیک‌ها و جنبه‌های بالینی CT
 7. ثبت و نمایش تصاویر در پزشکی
 8. رادیوبیولوژی
 9. روش پرتونگاری 2
 10. روش‌های تصویربرداری پزشکی QA-QC
 11. زبان تخصصی
 12. زیست شناسی سلولی
 13. سمینار2
 14. فیزیک پرتوشناسی تشخیصی
 15. کارآموزی 2
 16. کارآموزی 4 
 17. کارآموزی اختصاصی
 18. کارآموزی CT
 19. کارآموزی MRI
 20. کاربرد رایانه در تصویر برداری پزشکی
 21. مدیریت بیمارستانی و رفتار سازمانی
 22. مراقبت از بیمار در بخش تصویر برداری پزشکی
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر