حضرت علی (علیه السلام) فرمود: فضای هر ظرفی در اثر محتوای خود تنگتر می شود مگر ظرف دانش که با تحصیل علوم ، فضای آن بازتر می گردد. ( نهج البلاغه ، ص 505 )

1:49:47 PM 1396 / 06 / 29
 

آرشیو طرح دروس رشته علوم آزمایشگاهی
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

طرح دروس گروه علوم آزمایشگاهی در نیمسال دوم 96 -95

 

 1. آشنایی با بیماریهای داخلی
 2. انگل شناسی 1 عملی
 3. انگل شناسی 1 تئوری
 4. خون شناسی 2 تئوری
 5. خون شناسی 2 عملی
 6. قارچ شناسی تئوری
 7. قارچ شناسی عملی
 8. ایمونوهماتولوژی تئوری
 9. ایمونوهماتولوژی عملی
 10. بافت شناسی
 11. باکتری شناسی تئوری
 12. باکتری شناسی عملی
 13. میکروب شناسی تئوری
 14. میکروب شناسی عملی
 15. بیوشیمی پزشکی 2 تئوری
 16. بیوشیمی پزشکی 2 عملی
 17. بیوشیمی عمومی تئوری
 18. بیوشیمی عمومی عملی
 19. آسیب شناسی
 20. فیزیک حیاتی
 21. منابع اسلامی

طرح دروس ارائه شده گروه علوم آزمایشگاهی به دانشجویان سایر رشته نیمسال دوم 96- 95

 1. ایمنی شناسی نظری (  پزشکی )
 2. ایمنی شناسی عملی ( پزشکی )
 3. ایمنی شناسی نظری ( دندانپزشکی )
 4. ایمنی شناسی عملی ( دندانپزشکی )
 5. ایمنی شناسی ( تغذیه )
 6. ایمنی شناسی ( هوشبری )

 

طرح دروس گروه علوم آزمایشگاهی در نیمسال اول 96 -95

 

 1. آسیب شناسی عمومی
 2. خون شناسی 2 ( تئوری )
 3. خون شناسی 2 ( عملی )
 4. خون شناسی 1 ( تئوری )
 5. خون شناسی 1 ( عملی )
 6. انگل شناسی 2 ( تئوری )
 7. انگل شناسی 2 ( عملی )
 8. بیوشیمی 1 ( تئوری )
 9. بیوشیمی 1 ( عملی )
 10. ایمنی شناسی ( تئوری )
 11. ایمنی شناسی ( عملی )
 12. هورمون شناسی ( تئوری )
 13. ویروس شناسی ( تئوری-عملی )
 14. فیزیولوژی ( تئوری )
 15. فیزیولوژی ( عملی )
 16. اصول فنی
 17. اخلاق اسلامی
 18. انقلاب اسلامی
 19. اندیشه اسلامی 1
 20. تاریخ اسلام

طرح دروس گروه علوم آزمایشگاهی در نیمسال دوم  95 -94  

 1. آشنایی با بیماریهای داخلی
 2. آشنایی با منابع اسلامی (تفسیر موضوعی قرآن کریم)
 3. اندیشه اسلامی 2
 4. انگل شناسی 1 (نظری)
 5. انگل شناسی 1 (عملی)
 6. انگل شناسی 2 (نظری)
 7. انگل شناسی 2 (عملی)
 8. ایمونوهماتولوژی و بانک خون (نظری)
 9. ایمونوهماتولوژی و بانک خون (عملی)
 10. باکتری شناسی (نظری)
 11. باکتری شناسی(عملی)
 12. خون شناسی 1 (نظری)
 13. خون شناسی 1 (عملی)
 14. ژنتیک پزشکی
 15. سم شناسی
 16. سمینار متون علوم آزمایشگاهی
 17. فارماکولوژی
 18. فیزیک عمومی  (نظری)
 19. فیزیک عمومی  (عملی)
 20. قارچ شناسی پزشکی 2 (نظری)
 21. قارچ شناسی پزشکی 2 (عملی)
 22. میکروب شناسی عمومی( نظری)
 23. میکروب شناسی عمومی( عملی)
 24. ویروس شناسی (نظری)
 25. ویروس شناسی(عملی)

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر