امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:27:15 PM 1398 / 05 / 01
 

آرشیو طرح دروس رشته علوم آزمایشگاهی
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

طرح دروس گروه علوم آزمایشگاهی در نیمسال دوم 96 -95

 

 1. آشنایی با بیماریهای داخلی
 2. انگل شناسی 1 عملی
 3. انگل شناسی 1 تئوری
 4. خون شناسی 2 تئوری
 5. خون شناسی 2 عملی
 6. قارچ شناسی تئوری
 7. قارچ شناسی عملی
 8. ایمونوهماتولوژی تئوری
 9. ایمونوهماتولوژی عملی
 10. بافت شناسی
 11. باکتری شناسی تئوری
 12. باکتری شناسی عملی
 13. میکروب شناسی تئوری
 14. میکروب شناسی عملی
 15. بیوشیمی پزشکی 2 تئوری
 16. بیوشیمی پزشکی 2 عملی
 17. بیوشیمی عمومی تئوری
 18. بیوشیمی عمومی عملی
 19. آسیب شناسی
 20. فیزیک حیاتی
 21. منابع اسلامی

طرح دروس ارائه شده گروه علوم آزمایشگاهی به دانشجویان سایر رشته نیمسال دوم 96- 95

 1. ایمنی شناسی نظری (  پزشکی )
 2. ایمنی شناسی عملی ( پزشکی )
 3. ایمنی شناسی نظری ( دندانپزشکی )
 4. ایمنی شناسی عملی ( دندانپزشکی )
 5. ایمنی شناسی ( تغذیه )
 6. ایمنی شناسی ( هوشبری )

 

طرح دروس گروه علوم آزمایشگاهی در نیمسال اول 96 -95

 

 1. آسیب شناسی عمومی
 2. خون شناسی 2 ( تئوری )
 3. خون شناسی 2 ( عملی )
 4. خون شناسی 1 ( تئوری )
 5. خون شناسی 1 ( عملی )
 6. انگل شناسی 2 ( تئوری )
 7. انگل شناسی 2 ( عملی )
 8. بیوشیمی 1 ( تئوری )
 9. بیوشیمی 1 ( عملی )
 10. ایمنی شناسی ( تئوری )
 11. ایمنی شناسی ( عملی )
 12. هورمون شناسی ( تئوری )
 13. ویروس شناسی ( تئوری-عملی )
 14. فیزیولوژی ( تئوری )
 15. فیزیولوژی ( عملی )
 16. اصول فنی
 17. اخلاق اسلامی
 18. انقلاب اسلامی
 19. اندیشه اسلامی 1
 20. تاریخ اسلام

طرح دروس گروه علوم آزمایشگاهی در نیمسال دوم  95 -94  

 1. آشنایی با بیماریهای داخلی
 2. آشنایی با منابع اسلامی (تفسیر موضوعی قرآن کریم)
 3. اندیشه اسلامی 2
 4. انگل شناسی 1 (نظری)
 5. انگل شناسی 1 (عملی)
 6. انگل شناسی 2 (نظری)
 7. انگل شناسی 2 (عملی)
 8. ایمونوهماتولوژی و بانک خون (نظری)
 9. ایمونوهماتولوژی و بانک خون (عملی)
 10. باکتری شناسی (نظری)
 11. باکتری شناسی(عملی)
 12. خون شناسی 1 (نظری)
 13. خون شناسی 1 (عملی)
 14. ژنتیک پزشکی
 15. سم شناسی
 16. سمینار متون علوم آزمایشگاهی
 17. فارماکولوژی
 18. فیزیک عمومی  (نظری)
 19. فیزیک عمومی  (عملی)
 20. قارچ شناسی پزشکی 2 (نظری)
 21. قارچ شناسی پزشکی 2 (عملی)
 22. میکروب شناسی عمومی( نظری)
 23. میکروب شناسی عمومی( عملی)
 24. ویروس شناسی (نظری)
 25. ویروس شناسی(عملی)

 

طرح دروس گروه علوم آزمایشگاهی در نیمسال اول 97-96

 

 

 1. آزمایشگاه فیزیک عمومی ( عملی )
 2. آشنایی با بیماریهای داخلی
 3. اخلاق اسلامی
 4. اصول فنی و نگهداری تجهیزات
 5. اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه
 6. اندیشه اسلامی 1
 7. انقلاب اسلامی
 8. انگل شناسی 2 ( تئوری )
 9. انگل شناسی 2 ( عملی )
 10. ایمنی شناسی ( تئوری )
 11. ایمنی شناسی ( عملی )
 12. ایمونوهماتولوژی ( تئوری )
 13. ایمونوهماتولوژی ( عملی )
 14. بیوشیمی 1 ( تئوری )
 15. بیوشیمی 1 ( عملی )
 16. تاریخ اسلام
 17. خون شناسی 1 ( تئوری )
 18. خون شناسی 1 ( عملی )
 19. زبان پیش دانشگاهی
 20. شیمی عمومی ( تئوری )
 21. شیمی عمومی ( عملی )
 22. فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
 23. فیزیک عمومی ( تئوری )
 24. کنترل کیفیت در آزمایشگاه
 25. هورمون  
 26. ESP

 


طرح دروس ارائه شده گروه علوم آزمایشگاهی به دانشجویان سایر رشته نیمسال اول 97- 96

 

 1. خون شناسی و انتقال خون ( اتاق عمل )
 2. ایمنی شناسی تئوری ( دندانپزشکی )
 3. ایمنی شناسی تئوری ( پزشکی )
 4. ایمنی شناسی عملی ( دندانپزشکی )
 5. ایمنی شناسی عملی ( پزشکی )

طرح دروس گروه علوم آزمایشگاهی در نیمسال دوم 97-96

 

 1. آسیب شناسی (تئوری)
 2. آسیب شناسی (عملی)
 3. آشنایی با منابع اسلامی
 4. ادبیات فارسی
 5. اندیشه اسلامی (2)
 6. انگل شناسی 1(تئوری)
 7. انگل شناسی1 (عملی)
 8. بافت شناسی عمومی
 9. باکتری شناسی (تئوری)
 10. باکتری شناسی (عملی)
 11. بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی
 12. بیوشیمی پزشکی2 (تئوری)
 13. بیوشیمی پزشکی2 (عملی)
 14. بیوشیمی عمومی (تئوری)
 15. بیوشیمی عمومی (عملی)
 16. تکنیک های آسیب شناسی
 17. خون شناسی 2 (تئوری)
 18. خون شناسی 2 (عملی)
 19. زبان انگلیسی عمومی
 20. ژنتیک
 21. قارچ شناسی پزشکی (تئوری)
 22. قارچ شناسی پزشکی (عملی)
 23. میکروب شناسی (تئوری)
 24. میکروب شناسی (عملی)

 

طرح دروس ارائه شده گروه علوم آزمایشگاهی به دانشجویان سایر رشته نیمسال دوم 97- 96

 1. ایمنی شناسی عملی (مامایی)
 2. ایمنی شناسی عملی (پزشکی)
 3. ایمنی شناسی نظری (تغذیه)
 4. ایمنی شناسی نظری (مامایی)
 5. خون شناسی (هوشبری)
 6. ژنتیک و ایمونولوژی (پرستاری)

 

تاریخ آخرین ویرایش  : 96/11/15

طرح دروس گروه علوم آزمایشگاهی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

 

 1. آشنایی با بیماریهای داخلی
 2. اخلاق اسلامی
 3. اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه
 4. اندیشه اسلامی 1
 5. انقلاب اسلامی
 6. انگل شناسی 2 (نظری)
 7. انگل شناسی 2 (عملی)
 8. ایمنی شناسی
 9. ایمونوهماتولوژی (نظری)
 10. ایمونوهماتولوژی (عملی)
 11. بیوشیمی پزشکی 1(نظری)
 12. بیوشیمی پزشکی 1(عملی)
 13. تاریخ اسلام
 14. تربیت بدنی 1
 15. تربیت بدنی 2
 16. خون شناسی 1(نظری)
 17. خون شناسی 1 (عملی)
 18. روانشناسی
 19. زبان پیش دانشگاهی
 20. شیمی عمومی (نظری)
 21. شیمی عمومی (عملی)
 22. فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
 23. فیزیک عمومی
 24. ویروس شناسی
 25. هورمون شناسی

تاریخ آخرین ویرایش  :97/08/15


طرح دروس ارائه شده گروه علوم آزمایشگاهی به دانشجویان سایر رشته نیمسال اول 98- 97

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر