امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

6:05:00 AM 1396 / 12 / 03
 

آرشیو طرح دروس مقطع کارشناسی رشته فن آوری اطلاعات سلامت
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

طرح دروس مقطع کارشناسی رشته فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال دوم  96 - 95
 
 1.  عوامل بیماریزا و بیماری های عفونی
 2. بیمه و نظام های پرداخت در نظام سلامت
 3. سیستم های رایج طبقه بندی بیماریها و اقدامات پزشکی 2
 4. پرونده الکترونیک سلامت
 5. مبانی اپیدمیولوژی
 6. زبان تخصصی HIM1
 7. شبکه های کامپیوتری و امنیت سیستم ها
 8. فناوری اطلاعات سلامت 1
 9. روش تحقیق
 10. سیستم های طبقه بندی بین المللی بیماریها
 11. مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت
 

 

          طرح دروس مقطع کارشناسی رشته فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال اول  96 - 95
                 1. فناوری اطلاعات سلامت
 
 
طرح دروس مقطع کارشناسی رشته فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال دوم  95 - 94
 1. پرونده الکترونیک سلامت
 2. روش تحقیق
 3. سیستم های رایج طبقه بندی بیماریها و اقدامات پزشکی 2
 4. سیستم های طبقه بندی تخصصی و نامگذاری بیماریها 
 5. فناوری اطلاعات سلامت2 
 6. HIM1
 7. HIM2
 8. مدیریت اطلاعات سلامت 
طرح دروس مقطع کارشناسی رشته فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال اول  95 - 94
 1. بیماری شناسی 1
 2. بیمه و نظام های پرداخت در سلامت
 3. ساختمان داده ها و برنامه نویسی کامپیوتر 2
 4. کیفیت داده ها و سیستم های اطلاعات سلامت
 5. HIM1
 6. HIM2
 7. مدیریت اطلاعات سلامت
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر