سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

8:13:13 PM 1399 / 04 / 13
 

آرشیو طرح دروس مقطع کارشناسی رشته فن آوری اطلاعات سلامت
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

طرح دروس مقطع کارشناسی رشته فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال دوم  96 - 95
 1.  عوامل بیماریزا و بیماری های عفونی
 2. بیمه و نظام های پرداخت در نظام سلامت
 3. سیستم های رایج طبقه بندی بیماریها و اقدامات پزشکی 2
 4. پرونده الکترونیک سلامت
 5. مبانی اپیدمیولوژی
 6. زبان تخصصی HIM1
 7. شبکه های کامپیوتری و امنیت سیستم ها
 8. فناوری اطلاعات سلامت 1
 9. روش تحقیق
 10. سیستم های طبقه بندی بین المللی بیماریها
 11. مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت

          طرح دروس مقطع کارشناسی رشته فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال اول  96 - 95
 1. فناوری اطلاعات سلامت
 
طرح دروس مقطع کارشناسی رشته فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال دوم  95 - 94
 1. پرونده الکترونیک سلامت
 2. روش تحقیق
 3. سیستم های رایج طبقه بندی بیماریها و اقدامات پزشکی 2
 4. سیستم های طبقه بندی تخصصی و نامگذاری بیماریها 
 5. فناوری اطلاعات سلامت2 
 6. HIM1
 7. HIM2
 8. مدیریت اطلاعات سلامت 
طرح دروس مقطع کارشناسی رشته فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال اول  95 - 94
 1. بیماری شناسی 1
 2. بیمه و نظام های پرداخت در سلامت
 3. ساختمان داده ها و برنامه نویسی کامپیوتر 2
 4. کیفیت داده ها و سیستم های اطلاعات سلامت
 5. HIM1
 6. HIM2
 7. مدیریت اطلاعات سلامت
طرح دروس مقطع کارشناسی رشته فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال اول 97- 96
 1. آمارحیاتی استنباطی
 2. ادبیات فارسی
 3. اندیشه اسلامی1
 4. اندیشه اسلامی2
 5.  انفورماتیک سلامت (1)
 6. انقلاب اسلامی
 7. تاریخ اسلام
 8. ریاضی
 9. زبان اختصاصیIT1
 10. زبان پیش دانشگاهی
 11. سیستمهای رایج طبقه بندی بیماریها و اقدامات پزشکی
 12. شاخصها و تحلیلهای بهداشتی
 13. فن آوری اطلاعات سلامت
 14.  فیزیولوژی
 15. کد گذاری مرگ و میرها
 16. کیفیت داده ها و سیستم اطلاعات سلامت
 17. مدیریت اطلاعات سلامت
 18. مدیریت فناوری در حوزه سلامت
 19. HIM(2)
طرح دروس مقطع کارشناسی رشته فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال دوم 97- 96
 1. آشنایی با منابع اسلامی
 2. اخلاق اسلامی
 3. انفورماتیک سلامت (2)
 4. بیمه و نظام های پرداخت در نظام سلامت
 5. تربیت بدنی (2)
 6. دانش خانواده وجمعیت
 7. زبان انگلیسی عمومی
 8. ساختمان داده ها و برنامه نویسی کامپیوتر(1)
 9. سیستم های رایج طبقه بندی بیماریها و اقدامات پزشکی (2)
 10. سیستم های طبقه بندی تخصصی و نامگذاری بین المللی بیماری ها
 11. شبکه های کامپیوتری و امنیت سیستم ها
 12. فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
 13. فناوری اطلاعات سلامت (3)
 14. مبانی اپیدمیولوژی
 15. مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت
 16. مبانی حسابداری و اقتصاد سلامت
 17. HIM(1)
 18. IT(2)
طرح دروس مقطع کارشناسی رشته فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال اول 98- 97
 1. ادبیات فارسی
 2. اصول مدیریت
 3. اصول مدیریت فردی و محیط کار
 4. اندیشه اسلامی 1
 5. اندیشه اسلامی 2
 6. انفورماتیک سلامت 1
 7. بیماری شناسی اختصاصی 1
 8. بیماری شناسی اختصاصی 3
 9. تاریخ اسلام
 10. تربیت بدنی 1
 11. دانش خانواده و جمعیت
 12. ریاضی
 13. زبان اختصاصی IT 1
 14. زبان پیش دانشگاهی
 15. سیستم های رایج طبقه بندی بیماریها و اقدامات پزشکی (1)
 16. شاخصها و تحلیل داده های بهداشتی
 17. کیفیت داده ها و سیستم اطلاعات سلامت
 18. فناوری اطلاعات سلامت (2)
 19. فیزیولوژی
 20. HIM(2)
طرح دروس مقطع کارشناسی رشته فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال دوم 98- 97
 1. انفورماتیک سلامت 2
 2. بیمه و نظام‌های پرداخت در نظام سلامت
 3. پرونده الکترونیک سلامت
 4. روش تحقیق
 5. ساختمان داده‎ها و برنامه نویسی کامپیوتر1
 6. شبکه ‎های کامپیوتری و امنیت سیستم‎ها
 7. فن‌آوری اطلاعات سلامت 3  
 8. عوامل بیماریزا وبیماریهای عفونی
 9. مبانی اپیدمیولوژی
 10. مبانی حسابداری و اقتصاد سلامت
 11. مدیریت اطلاعات سلامت 2
 12. مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت
 13. مدیریت منابع اطلاعاتی سلامت

 


 


 

 

 

 
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر