امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:53:29 PM 1397 / 02 / 04
 

آرشیو طرح دروس رشته هوشبری
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

طرح درس نیمسال دوم  96-95

 1. اصول بیهوشی
 2. اصول مراقبت از بیمار
 3. اصول مراقبتهای ویژه
 4. اهداف درس کارآموزی 2
 5. اهداف درس کارآموزی4
 6. روش بیهوشی 1
 7. روش بیهوشی 3 
 8. فارماکولوژی اختصاصی
 9. فوریت های پزشکی
 10. فیزیوپاتولوژی
 11. کارآموزی پرستاری
 12. کمکهای اولیه بهداشت
 13. مراقبت پس از بیهوشی
 14. اصول و روش های اداره درد
 15. فیزیک

طرح درس نیمسال اول  96-95

 1. آشنایی با بیماری های داخلی و جراحی
 2. اصول پرستاری و کار در اتاق عمل
 3. اصول کمکهای اولیه
 4. اهداف کارآموزی در عرصه 1 و 2
 5. اهداف بخش بیمارستانی کارآموزی 1
 6. کارآموزی بیمارستانی 1
 7. اهداف درس کارآموزی 3
 8. بیوشیمی
 9. روش بیهوشی2
 10. میکرب شناسی و استریلیزاسیون
 11. نشانه شناسی و معاینات بالینی
 12. واژه شناسی پزشکی

طرح درس نیمسال دوم  95-94

 1. اخلاق حرفه ای در هوشبری
 2. اصول بیهوشی
 3. اصول مراقبتهای ویژه
 4. اهداف درس کارآموزی 2
 5. اهداف درس کارآموزی4
 6. ایمنی شناسی (نظری)
 7. بیوشیمی
 8. داروشناسی اختصاصی
 9. روش بیهوشی 1
 10. روش بیهوشی 3 
 11. خون شناسی و انتقال خون
 12. فوریت های پزشکی
 13. فیزیوپاتولوژی
 14. کارآموزی پرستاری
 15. مدیریت در بیهوشی
 16. مراقبت پس از بیهوشی

طرح درس نیمسال اول  95-94

 1. آشنایی با بیماری های داخلی و جراحی
 2. اصول پرستاری و کار در اتاق عمل
 3. اصول کمکهای اولیه
 4. اصول و روشهاى اداره درد
 5. روش بیهوشی2
 6. فیزیک هوشبری 
 7. کارآموزی بیمارستانی 1
 8. میکرب شناسی و استریلیزاسیون
 9. نشانه شناسی و معاینات بالینی
 10. واژه شناسی پزشکی   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر