سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

8:23:55 AM 1399 / 04 / 18
 

آرشیو طرح دروس رشته هوشبری
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

طرح درس نیمسال دوم  96-95

 1. اصول بیهوشی
 2. اصول مراقبت از بیمار
 3. اصول مراقبتهای ویژه
 4. اهداف درس کارآموزی 2
 5. اهداف درس کارآموزی4
 6. روش بیهوشی 1
 7. روش بیهوشی 3 
 8. فارماکولوژی اختصاصی
 9. فوریت های پزشکی
 10. فیزیوپاتولوژی
 11. کارآموزی پرستاری
 12. کمکهای اولیه بهداشت
 13. مراقبت پس از بیهوشی
 14. اصول و روش های اداره درد
 15. فیزیک

طرح درس نیمسال اول  96-95

 1. آشنایی با بیماری های داخلی و جراحی
 2. اصول پرستاری و کار در اتاق عمل
 3. اصول کمکهای اولیه
 4. اهداف کارآموزی در عرصه 1 و 2
 5. اهداف بخش بیمارستانی کارآموزی 1
 6. کارآموزی بیمارستانی 1
 7. اهداف درس کارآموزی 3
 8. بیوشیمی
 9. روش بیهوشی2
 10. میکرب شناسی و استریلیزاسیون
 11. نشانه شناسی و معاینات بالینی
 12. واژه شناسی پزشکی

طرح درس نیمسال دوم  95-94

 1. اخلاق حرفه ای در هوشبری
 2. اصول بیهوشی
 3. اصول مراقبتهای ویژه
 4. اهداف درس کارآموزی 2
 5. اهداف درس کارآموزی4
 6. ایمنی شناسی (نظری)
 7. بیوشیمی
 8. داروشناسی اختصاصی
 9. روش بیهوشی 1
 10. روش بیهوشی 3 
 11. خون شناسی و انتقال خون
 12. فوریت های پزشکی
 13. فیزیوپاتولوژی
 14. کارآموزی پرستاری
 15. مدیریت در بیهوشی
 16. مراقبت پس از بیهوشی

طرح درس نیمسال اول  95-94

 1. آشنایی با بیماری های داخلی و جراحی
 2. اصول پرستاری و کار در اتاق عمل
 3. اصول کمکهای اولیه
 4. اصول و روشهاى اداره درد
 5. روش بیهوشی2
 6. فیزیک هوشبری 
 7. کارآموزی بیمارستانی 1
 8. میکرب شناسی و استریلیزاسیون
 9. نشانه شناسی و معاینات بالینی
 10. واژه شناسی پزشکی

طرح درس نیمسال دوم 97-96

 1. آشنایی با منابع اسلامی
 2.  اخلاق حرفه ای درهوشبری
 3. بیهوشی (1)
 4. اصول مراقبتهای ویژه
 5. اصول و روشهای اداره درد
 6. اهداف درس کارآموزی در عرصه 1و2
 7. اهداف درس کارآموزی (2)
 8. اهداف درس کارآموزی (4)
 9. تربیت بدنی (1)
 10. داروشناسی اختصاصی
 11. دانش خانواده و جمعیت
 12. روش بیهوشی (3)
 13. زبان تخصصی
 14. زبان انگلیسی عمومی
 15. فیزیوپاتولوژی
 16. کارآموزی پرستاری
 17. مراقبتهای پس از بیهوشی

طرح درس نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

 1. آشنایی با بیماریهای داخلی و جراحی
 2. آمار و روش تحقیق
 3. آناتومی 1
 4. اخلاق اسلامی
 5. ادبیات فارسی
 6. اندیشه اسلامی 1
 7. انقلاب اسلامی
 8. ایمنی شناسی
 9. بیوشیمی بالینی
 10. تربیت بدنی 2
 11. روش بیهوشی 2
 12. زبان پیش دانشگاهی
 13. کاراموزی3
 14. کاراموزی در عرصه1 
 15. فوریتهای پزشکی
 16. فیزیک هوشبری
 17. فیزیولوژی
 18. مدیریت در بیهوشی
 19. مهارتهای پرستاری و کار در اتاق عمل
 20. نشانه شناسی و معاینات بالینی
 21. واژه شناسی پزشکی

طرح درس نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

 1. اصول و روشهای اداره درد
 2. بیهوشی 1
 3. تجهیزات بیهوشی
 4. روش بیهوشی 3
 5. کارآوزی 2
 6. کارآموزی 4
 7. کارآموزی پرستاری
 8. کارآموزی در عرصه 1و2
 9. مراقبت‌های پس از بیهوشی
 10. مراقبت‎های ویژه

طرح دروس نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

 1. ایمنی شناسی
 2. بیماریهای داخلی - جراحی1
 3. بیهوشی 2
 4. بیهوشی 4
 5. خون شناسی و بانک خون - نظری
 6. خون شناسی و بانک خون - عملی
 7. روش تحقیق
 8. فوریتهای پزشکی 2
 9. کارآموزی1
 10. کارآموزی3
 11. کارآموزی در عرصه 1و2
 12. مهارتهای پرستاری و کار در اتاق عمل
 13. میکروب‌شناسی هوشبری
 14. نشانه شناسی و معاینات بالینی
 15. فیزیک هوشبری
 16. واژه شناسی پزشکی
    

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر