سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

8:25:19 PM 1399 / 05 / 22
 

لیست کتب گروه علوم آزمایشگاهی
کتابخانه دانشکده پیراپزشکی کاشان

در یافت فایل کتب فارسی گروه علوم آزمایشگاهی
 
دریافت فایل کتب لاتین گروه علوم آزمایشگاهی
 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر