امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

11:49:10 PM 1398 / 11 / 28
 

امور دانشجویی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مسئول امور دانشجویی

خانم دکتر فاطمه حسن شیری

  تحصیلات: دکترای تخصصی پرستاری

تماس با مسئول امور دانشجویی: 

55548883 - 031 و 55540021-031 داخلی 3631

اهداف و وظایف مسئول امور دانشجویی

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر