سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

3:43:45 AM 1401 / 09 / 17
 

امور دانشجویی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مسئول امور دانشجویی

دکتر فاطمه حسن شیری

خانم دکتر فاطمه حسن شیری

  تحصیلات: دکترای تخصصی پرستاری

تماس با مسئول امور دانشجویی: 

55548883 - 031 و 55540021-031 داخلی 3650

اهداف و وظایف مسئول امور دانشجویی

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر