سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

2:03:03 AM 1401 / 09 / 17
 

شرح وظایف کارکنان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

شرح وظایف امور عمومی

 

 1. تنظیم فهرست احتیاجات سالیانه دانشکده
 2. تهیه و تنظیم بودجه دانشکده بر اساس خط مشی و دستور العملهای تعیین شده با همکاری حسابداری
 3. انجام امور تدارکاتی دانشکده که طبق دستور العملهای صادره از طرف دانشگاه به دانشکده محول شده است با رعایت آئیننامه و مقررات موضوعه
 4. دریافت و نگهداری و توزیع کالاها و ملزومات خریداری شده و صدور قبض انبار
 5. کنترل موجودی انبار دانشکده از طریق ثبت و نگهداری دفاتر انبار
 6. ثبت و توزیع نامه های وارده و صادره و نگهداری سوابق مربوطه
 7. کنترل حضور و غیاب کارکنان غیر آموزشی دانشکده و انجام گزارشات لازم به مقام ذیربط
 8. صدور ابلاغ مرخصی ؛ ماموریت ، معذوریت و غیره بر اساس دستور العملهای مربوطه
 9. نگهداری و ثبت و ضبط نقشه ها و صورت مشخصات و مدارک فنی دانشکده با همکاری واحد مرکزی ذیربط
 10. برقراری انتظامات در داخل ساختمانها و محوطه دانشکده و ارائه خدمات و کمکهای لازم در مواقع اضطراری
 11. حفاظت از ساختمانها و اموال ساختمان
 12. کنترل ورود و خروج افراد و وسائط نقلیه به محوطه دانشکده
 13. انجام نظافت ساختمانهای دانشکده
 14. اجرای کلیه فعالیتهای مربوط به دریافت در آمدهای دانشکده
 15. تنظیم اسناد خرید دانشکده
 16. تهیه صورت اموال و صورتحساب های آنها
 17. انجام امور مربو ط به حفظ و کنترل اموال منقول و غیر منقول دانشکده
 18. تهیه گواهی اضافه کار کارکنان
 19. تهیه اخبار و گزارش اقدامات و برنامه های دانشکده و به روز رسانی وب سایت دانشکده
 20. پیگیری نامه ها و درخواست های دانشکده
 21. انجام ارزشیابی سالانه و امور آموزش ضمن خدمت پرسنل
 22. امور رفاهی کارکنان
 23. نظارت بر امور دفتری و بایگانی امور ماشین نویسی- تکثیر
 24. انجام تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود روشها و امور جاری دانشکده
 25. نظارت و اجرای صحیح آئین نامه ها و مقررات اداری و مالی و دستور العملها و ضوابط
 26. پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ گردیده است

شرح وظایف پیش خدمت

 1. دریافت پرونده ها ، نامه ها و سایر مکاتبات و یاداشت های اداری و پیام های شفاهی و کتبی و توزیع و رساندن آنها بین افراد واحد مربوط یا سایر واحدها
 2. بکار انداختن و استفاده از آسانسور جهت حمل و نقل افراد و اشیاء
 3. تهیه چای وسایر احتیاجات کارکنان واحد مربوط و نگهداری و نظافت لوازم ووسایل آبدارخانه
 4. حفظ و نگهداری لوازم واحد مربوط و تنظیف محوطه
 5. انجام سایر امور مشابه نظیر پاسخگویی به مکاتبات تلفنی
 6. چاپ و تکثیر و ارسال مراسلات در صورت محدودیت حجم وظایف محوله  طبق دستور مقام مافوق
 7. نظافت محوطه و سالن ها
 8. پیگیری و انجام اموری که از مقام مافوق ابلاغ شده است

شرح وظایف دبیرخانه و بایگانی

 

الف- امور دفتری

 1. ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در دفاتر مربوط
 2. تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها
 3. تهیه صورت مایحتاج اداری کارمندان و تدارک و توزیع آنها
 4. تنظیم دفتر آمار کارکنان
 5. تهیه گزارشات مورد لزوم جهت مقام مافوق
 6.  

ب- امور بایگانی

 1. حفظ و نگهداری نامه ها ، اوراق ، اسناد و مدارک و پرونده های محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوط بر اساس روش تعیین شده
 2. پیوست کردن پرونده ها با سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور

شرح وظایف روابط عمومی

 1. جمع آوری اطلاعات ، اخبار و آمار لازم به منظور تهیه بولتن ها و مجلات داخلی
 2. نظارت و کمک در تهیه مقدمات لازم جهت برگزاری جشن ها ، کنفرانسها ، ملاقاتها
 3. آمار و اطلاعات در ارتباط با میهمانان
 4. انجام امور تشریفاتی و پذیرایی از لحاظ ورود تا خروج میهمانان طبق برنامه
 5. بررسی اخبار و رویدادها
 6. دریافت عرایض و شکایات و ارجاع آن به واحدهای مربوطه
 7. تهیه تقویم روزهای تشریفاتی در طول سال و انجام امور مربوطه
 8. انجام سایر امور محوله از طرف سرپرست دانشکده

شرح وظایف حسابدار

 1. ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روز نامه ،معین ، اعتبارات و تعهدات و دفتر کل.
 2. تهیه و تنظیم لیست حقوق و اعلامیه بانکی ، چک ، برگه های محاسباتی و کنترل حساب های مربوط به منظور رفع اختلاف .
 3. رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحساب ها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی .
 4. انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب ، تهیه ترازعملیات ، تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضای آنها
 5. تهیه و تنظیم پیش نویس دستورات و فرم های محاسباتی گزارش های لازم ، و بودجه تفصیلی  .
 6. رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد مسایل و پرونده های مشکل مالی و حسابداری .
 7. نظارت و مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای ، جریان امور واحد یاواحدهای تحت سرپرستی ، اتخاذ تدابیر وارائه راهنمایی های لازم . به منظور بالاترین سطح معلومات کارکنان واحد یا واحدهای تابع در جهت بهبود امور جاری .
 8. شرکت در کمیسیون های مربوطه .
 9. مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها در دانشکده .
 10. پیگیری و انجام اموری که از طرف مافوق ابلاغ گردیده است .

 

شرح وظایف کارپردازی

 1. استعلام بهای قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق
 2. دریافت درخواست های خرید که از سوی مقام مافوق ارجاع گردیده است
 3. خرید اجناس مودر تأئید با بالاترین کیفیت و پائین ترین قیمت
 4. تهیه و تنظیم صورت جلسه های مربوط به ترخیص کالا و ارائه آن به اداره متبوع
 5. نظارت بر کلیه امور مربوط به کار پرداز واحد متبوع و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی
 6. دریافت وجوه تنخواه گردان و سایر وجوه و صدور قبض های رسید و تحویل آنها به مراجع ذیربط ، ارائه چک های وصولی به بانک 
 7. انجام سایر امور محوله از طرف سرپرست دانشکده

شرح وظایف کارشناس آموزش

 

1. انجام امور مربوط به صدور تائیدیه های مدارک تحصیلی برای موسسات و سازمانها ی مختلف

2. نظارت بر انجام امور مربوط به ثبت نام دانشجویانی که از طریق مسابقات ورودی پذیرفته می شوند

3. کنترل فهرست دانش آموختگان ممتاز و شاگرد اول

4. انحام امور مربوط به اخذ معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول

5. اعلام وضعیت دانشجویانی که ترک تحصیل دارند و همچنین فارغ التحصیلان به اداره نظام وظیفه عمومی

6. ترجمه و ارسال مدارک فارغ التحصیلان به موسسات خارجی با کمک قسمت روابط بین الملل دانشگاه

7.  تهیه کاتولوگ دروس برای هر نیمسال تحصیلی

8. ارسال برگ اخطاریه برای آن دسته از دانشجویان که میانگین نمرات آنان از حد نصاب مقرر در ایین نامه کمتر باشد

9. امضای تأئید مدارک تحصیلی ، گواهی نامه موقت ، دانشنامه ها و ریز نمرات امتحانی فارغ التحصیلان

10. نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به صدور تأئیدیه ها ، دانشنامه ها و گواهی نامه های تحصیلی

11. نظارت بر انجام امور مربوط به تغییررشته دانشجویان ، تشکیل و نگهداری پرونده های تحصیلی ، تهیه و تنظیم گزارشهای تحصیلی و تهیه و تنظیم لیست نمرات و ریز نمرات و غیره

12. نظارت بر اجرای صحیح اساسنامه ها ، آیین نامه ها و مقررات آموزشی و برنامه های تحصیلی دانشکده ها و موسسات تابعه

13. انجام سایر امور محوله از طرف معاوتن آموزشی و سرپرست دانشکده

شرح وظایف کارگزینی
 1. صدور احکام کارگزینی و تنظیم صورتجلسه
 2. مطالعه و بررسی قوانین و بخشنامه های مربوطه
 3. کنترل آمار ماهانه کارکنان و حضور وغیاب آنان
 4. برنامه ریزی و تمشیت امور مختلف کارگزینی
 5. حضور در جلسات کارگزینی و اجرای دستور العملها
 6. انجام قرارداد حق التدریس و ارسال گزارش به امور مالی
 7. انجام ارزشیابی سالیانه کارکنان
 8. گواهی انجام کار کلیه واحدهای آموزشی به امور مالی
 9. انجام کلیه مکاتبات اداری
 10. مطالعه آخرین دستور العملها و بخش نامه های مربوطه
 11. پاسخ گویی به ارباب رجوع به صورت علنی و حضوری جهت رفع ابهامات و مشکلات اداری
 12. شرکت در جلسات و کارگاه های آموزشی به منظور ارتقاء دانش و مهارت های  فردی
 13. تهیه پیشنهادات لازم جهت ارائه به مسئولین مربوطه
 14. به روز رسانی سامانه آموزشی کارکنان و اطلاع رسانی به کارکنان در خصوص استفاده از سامانه مذکور
 15. ایجاد ارتباط با مراکز آموزشی و دانشکده ها در زمینه مسائل آموزشی کارکنان
 16. انجام امور مربوط به آموزش کارکنان در حوزه حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی
 17. بازبینی فرم های ارزشیابی تکمیل شده و رفع نقص با هماهنگی مسئول واحدها
 18. انجام امور مربوط به اعطای طبقه تشویقی و ارتقای رتبه و اعلام به واحد صدور احکام
 19. انجام امور مربوط به مأموریت های کارکنان
 20. انجام امور مربوط به مرخصی های کارکنان
 21. انجام سایر امور محوله از طرف مسئول مافوق

شرح وظایف کتابخانه:

مسئول:

 1. هماهنگی امور کتابخانه با مسئولین دانشکده­ها
 2. نظارت بر فعالیت کارکنان تحت سرپرستی
 3. تنظیم نامه­های اداری کتابخانه
 4. دریافت اطلاعات عملکرد از همکاران و تنظیم گزارش عملکرد کتابخانه
 5. هماهنگی امور کتابخانه با کتابخانه مرکزی

شرح وظایف کتابدار:

 1. پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ گردیده است.
 2. تهیه آیین نامه های لازم جهت استفاده از کتب و مجلات و اداره کتابخانه
 3. پیگیری امور مربوط به دریافت روزنامه­ها­ و مجلات و رفع نواقص احتمالی
 4. پیگیری امور مربوط به پرداخت فاکتور روزنامه­ها­ و مجلات
 5. درخواست مواد مصرفی و غیرمصرفی و پیگیری آنها
 6. پیگیری امور مربوط به کتب وجینی جهت خروج از کتابخانه
 7. پیگیری ارسال و دریافت کتب نیازمند صحافی با انتشارات دانشگاه
 8. مشاوره اعضاء هیئت علمی و دانشجویان جهت استفاده از پورتال منابع دیجیتالی پزشکی (PMDR)
 9. هماهنگی و پیگیری امور مرتبط به برگزاری کارگاه­های دانشجویی (آشنایی با کتابخانه دیجیتال پزشکی ایران و سایر بانک­های اطلاعاتی، آشنایی با نرم افزار پارس­آذرخش)
 10. هماهنگی و پیگیری امور مربوط به سفارش و دریافت کتاب با کتابفروشی دانشگاه
 11. انجام هماهنگی های لازم جهت نمایشگاه های کتاب با معاونت پژوهشی، مسئولین دانشکده­ها و اعضاء هیئت علمی
 12. هماهنگی لازم جهت تامین اعتبار بودجه خرید کتاب با حسابداری
 13. هماهنگی با مسئول کارپردازی دانشکده جهت پرداخت فاکتور خرید کتاب
 14. تنظیم لیست نهائی کتب فارسی و لاتین جهت خرید از نمایشگاه
 15. شرکت فعال در نمایشگاه کتاب جهت خرید کتب درخواستی
 16. همکاری با میز امانت در مواقع عدم حضور همکاران
 17. کسب آگاهی از ویرایش های جدید ابزارهای سازماندهی مواد (سرعنوان­ موضوعی، رده بندی، قواعد فهرستنویسی)
 18. فهرستنویسی توصیفی، تحلیلی و رده­بندی کتب فارسی و انگلیسی
 19. تصحیح اطلاعات فهرستنویسی­شده توسط سایر کتابخانه­ها در برنامه پارس­آذرخش و
 20. ورود شماره ثبت کتب تکراری در نرم­افزار پارس­آذرخش
 21. ایزو گرفتن اطلاعات کتب انگلیسی و ورود به نرم­افزار پارس­آذرخش
 22. پرینت کارت امانت، بارکد و عطف کتاب و سی دی از به نرم­افزار پارس­آذرخش
 23. امانت و تحویل کتاب به مراجعان
 24. رزرو منابع مورد نیاز دانشجویان
 25. پیگیری تاخیرها و تماس با دانشجویان جهت عودت کتب پرمراجعه
 26. راهنمایی و پاسخگویی به مراجعین جهت استفاده صحیح از منابع
 27. تسویه حساب مراجعین شامل اساتید ، دانشجویان ،پرسنل
 28. مرتب نمودن مخزن کتب به صورت روزانه
 29. وجین کتب قدیمی و فرسوده
 30. همکاری و هماهنگی و برقراری ارتباط با سایر کتابخانه ها
 31. مشارکت در انتخاب منابع مورد نیاز  دانشجویان و اعضاء هیئت علمی
 32. صحافی منابعی که در کتابخانه میسر می باشد  و تهیه لیست منابعی که در خارج از کتابخانه نیاز به صحافی دارند.
 33. ثبت مجلات جدید و  وارد نمودن اطلاعات در کاردکس و آماده سازی و مرتب کردن قفسه های مجلات
 34. آماده سازی منابع شامل کتب فارسی ، لاتین و سی دی(الصاق کارت امانت ، بارکد و عطف کتاب)
 35. وارد کردن شماره ثبت نسخ هر کتاب در پشت کارت شلف و بروزرسانی و مرتب سازی فایل کارت شلف ها
 36. نیازسنجی و ثبت درخواست ها از دانشجویان و اساتید
 37. بررسی سفارش ها و تکمیل اطلاعات کتابشناسی مورد نظر از طریق اینترنت جهت تکمیل فرم درخواست
 38. اولویت بندی نیازها با توجه به تنظیم بودجه و ایجاد تعادل موضوعی مجموعه کتابخانه
 39. حضور در نمایشگاههای کتاب و ارتباط با ناشران و فروشندگان و کارگزاران جهت خرید مواد موردنظر
 40. پیگیری و دریافت کامل مواد سفارش شده
 41. شماره گذاری و ثبت و مهر کردن کتب و ثبت سی دی ها در دفاتر ثبت
 42. ساماندهی امور مربوط به اهدای منابع اطلاعاتی و کتب وجین شده
 43. تایپ کمیته خرید ، برگه رسید و برگه درخواست کتب و  ارسال لیست کتب جدید جهت اطلاع رسانی در وب سایت دانشکده
 44. ورود اطلاعات منابع فهرستنویسی شده به نرم افزار کتابخانه
 45. آمار گیری و گزارش از سیستم امانت و منابع و ارائه آمار
 
شرح وظایف مدیران گروه های آموزشی
 1. تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه  بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و گزارش آن به رئیس دانشکده
 2. ابلاغ برنامه های اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر عضو هیئت علمی گروه
 3. نظارت برکلیه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و خدماتی اعضای هیئت علمی گروه
 4. تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده
 5. تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط
 6. تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال کار –مصوبات –پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخش نامه ها و آئین نامه ها و مصوباتی که رئیس دانشکده ارسال کرده است
 7. پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده
 8. انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم –کتابها –نشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده
 9. پیشنهاد طرحهای پژوهشی که گروه راسا"یا با همکاری گروههای دیگر آماده انجام دادن است به رئیس دانشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه
 10. ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده
 11. برگزاری جلسات ادواری با نمایندگان دانشجویان در جهت شناخت نقطه نظرات دانشجویان و یافتن نقاط ضعف خدمات آموزشی
 12. شرکت در شوراها –کمیته ها و جلسات مرتبط با حوزه مسئولیت مربوط
شرح وظایف منشی
 1. برقراری تماس با وزارتخانه ها ، مؤسسات و ارگانهای دولتی و سفارتخانه ها به منظور هماهنگی و تنظیم برنامه ملاقاتها ، کنفرانسها و سمینارها
 2. تنظیم لیست متقاضیان داخلی یا خارجی ملاقات با مقام مربوطه و تعیین ساعات ملاقات برای آنها
 3. تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون مطالب و وقایع مهم روزانه جهت ارائه به مقام مربوطه
 4. ابلاغ دستورات مقام مربوطه به اشخاص و مؤسسات ذیربط و واحدهای تابعه بر حسب خط مشی تعیین شده و پیگیری آنها
 5. تلخیص گزارشات تهیه شده برای مقام مربوطه
 6. آماده نمودن سوابق و پرونده های مربوط به کمیسیونها ، جلسات و سمینارها برای اطلاع مقام مربوطه
 7. انجام اقدامات لازم در زمینه برقراری ارتباط تلفنی مقام مربوطه
 8. انجام اقدامات لازم در زمینه دریافت ثبت و توزیع و نگهداری وبایگانی پرونده ها و سایر اسناد و مدارک واحد مربوطه
 9. تهیه برخی از نامه ها و متن تلفنگرام ها جهت مخابره
 10.  ماشین کردن نامه ها ، گزارشات ، جداول و فرمهای مورد نیاز
 11. انجام سایر امور مربوطه

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر