سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

6:32:50 PM 1399 / 04 / 23
 

برنامه هفتگی ترم هفتم رشته مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

برنامه هفتگی رشته کارشناسی فن آوری اطلاعات سلامت  ورودی مهر92 در نیمسال اول سال تحصیلی96/95 (ترم هفتم)

                  ساعت

      ایام هفته

10-8

12-10

4-2

6-4

شنبه

کار آموزی در عرصه1

کار آموزی در عرصه 2

طبق برنامه تنظیمی گروه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

 
 
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر