امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:34:20 AM 1398 / 11 / 01
 

برنامه هفتگی ترم هشتم رشته هوشبری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی رشته کارشناسی پیوسته هوشبری ورودی مهر 91 درنیمسال دوم سال تحصیلی 95/94(ترم هشتم )

               ساعت

      ایام هفته

10-8

12-10

4-2

6-4

شنبه

کارآموزی در عرصه2

طبق برنامه تنظیمی گروه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

 
 
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر