امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

9:52:41 AM 1399 / 01 / 18
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر