امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

5:43:37 AM 1398 / 05 / 02
 
کارگزینی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی  کاشان
                                    
                                                                                    
جواد رضایی قمصری
مدرک تحصیلی: لیسانس

نوع استخدام: قراردادی 

شرح وظایف کارگزینی
 1. صدور احکام کارگزینی و تنظیم صورتجلسه
 2. مطالعه و بررسی قوانین و بخشنامه های مربوطه
 3. کنترل آمار ماهانه کارکنان و حضور وغیاب آنان
 4. برنامه ریزی و تمشیت امور مختلف کارگزینی
 5. حضور در جلسات کارگزینی و اجرای دستور العملها
 6. انجام قرارداد حق التدریس و ارسال گزارش به امور مالی
 7. انجام ارزشیابی سالیانه کارکنان
 8. گواهی انجام کار کلیه واحدهای آموزشی به امور مالی
 9. انجام کلیه مکاتبات اداری
 10. مطالعه آخرین دستور العملها و بخش نامه های مربوطه
 11. پاسخ گویی به ارباب رجوع به صورت علنی و حضوری جهت رفع ابهامات و مشکلات اداری
 12. شرکت در جلسات و کارگاه های آموزشی به منظور ارتقاء دانش و مهارت های  فردی
 13. تهیه پیشنهادات لازم جهت ارائه به مسئولین مربوطه
 14. به روز رسانی سامانه آموزشی کارکنان و اطلاع رسانی به کارکنان در خصوص استفاده از سامانه مذکور
 15. ایجاد ارتباط با مراکز آموزشی و دانشکده ها در زمینه مسائل آموزشی کارکنان
 16. انجام امور مربوط به آموزش کارکنان در حوزه حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی
 17. بازبینی فرم های ارزشیابی تکمیل شده و رفع نقص با هماهنگی مسئول واحدها
 18. انجام امور مربوط به اعطای طبقه تشویقی و ارتقای رتبه و اعلام به واحد صدور احکام
 19. انجام امور مربوط به مأموریت های کارکنان
 20. انجام امور مربوط به مرخصی های کارکنان
 21. انجام سایر امور محوله از طرف مسئول مافوق

                                                   

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر