امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

4:21:23 PM 1398 / 02 / 31
 


لیست اسامی کارکنان دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان

ردیف

نام و نام خانوادگی

رسته شغلی

رشته شغلی

پست سازمانی

نوع استخدام

1

عزیزاله خدا دوست آرانی

 

متصدی خدمات عمومی

متصدی خدمات عمومی

تبصره 4

2

ابراهیم رجبی مقدم

 

متصدی خدمات عمومی

متصدی خدمات عمومی

تبصره 4

3

زهرا رحیمی مقدم

 

هوشبری

کارشناس گروه هوشبری

تبصره 3

4

جواد رضایی قمصری

 

مدیریت کسب و کار

مسئول امور دفتری

تبصره 3

5

شقایق شهرامیان

 

تکنولوژی پرتوشناسی

کارشناس گروه رادیولوژی

تبصره 3

6

فاطمه شیعه

 

دیپلم علوم انسانی

بایگانی و دبیرخانه

تبصره 3

7

سمیه صادقی

 

پرستاری

مدیر آموزش

پیمانی

8

 زهرا عصاریان

  مهندسی کامپیوتر کارشناس امور آموزشی تبصره 3

9

افشین صالحی

بهداشتی درمانی

میکروبیولوژی

کارشناس آزمایشگاه

رسمی

10

ملیحه سادات لاجوردی

بهداشتی درمانی

علوم آزمایشگاهی

کارشناس آزمایشگاه

قراردادی

11

زینب ظهیری هاشمی

 

زبان و ادبیات فارسی

ماشین نویسی

تبصره 3

12

بهرام علی ماندی

 

گرافیک

متصدی خدمات عمومی

تبصره 4

13

ابوالفضل عربی

 

دیپلم برق صنعتی

متصدی خدمات عمومی

تبصره 4

14

منصوره عرفان

آموزشی فرهنگی

مدیریت آموزشی

کتابدار

رسمی

15

محمد قنایی آرانی

آموزشی فرهنگی

زبان و ادبیات انگلیسی

کارشناس کنگره ها

رسمی

16

زهره مبارک قمصری

بهداشتی درمانی

مدارک پزشکی

کارشناس گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت

پیمانی

17

مریم محمدی

 

اطلاعات و دانش شناسی

کتابدار

تبصره 3

18

کبری نجاتی

 

 

متصدی خدمات عمومی

تبصره 4

19

محبوبه نیکخواه قمصری

 

مدیریت بازرگانی

مسئول دفتر

تبصره 3

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر