امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:20:05 PM 1398 / 04 / 30
 


لیست اسامی کارکنان دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته شغلی

رشته شغلی

پست سازمانی

نوع استخدام

1

حسین پورنرگس

  مدیریت دولتی مسئول امور دفتری شرکتی

2

ابوالفضل پیشباز

 

متصدی خدمات عمومی

متصدی خدمات عمومی

شرکتی

3

ابراهیم رجبی مقدم

 

متصدی خدمات عمومی

متصدی خدمات عمومی

تبصره 4

4

زهرا رحیمی مقدم

 

هوشبری

کارشناس گروه هوشبری

تبصره 3

5

جواد رضایی قمصری

 

مدیریت کسب و کار

مسئول امور دفتری

تبصره 3

6

شقایق شهرامیان

 

تکنولوژی پرتوشناسی

کارشناس گروه رادیولوژی

تبصره 3

7

فاطمه شیعه

 

دیپلم علوم انسانی

بایگانی و دبیرخانه

تبصره 3

8

سمیه صادقی

 

پرستاری

مدیر آموزش

پیمانی

9

افشین صالحی

بهداشتی درمانی

میکروبیولوژی

کارشناس آزمایشگاه

رسمی

10 زینب ظهیری هاشمی   زبان و ادبیات فارسی ماشین نویسی

تبصره 3

11

زهرا عصاریان   مهندسی کامپیوتر کارشناس امور آموزشی تبصره 3

12

ابوالفضل عربی

 

دیپلم برق صنعتی

متصدی خدمات عمومی

تبصره4
13 منصوره عرفان آموزشی فرهنگی

مدیریت آموزشی

کتابدار

رسمی

14

بهرام علی ماندی

 

گرافیک

متصدی خدمات عمومی

تبصره 4

15

معصومه کوچکی

 

زبان و ادبیات انگلیسی

کارشناس دفتر توسعه آموزش

شرکتی

16

محمد قنایی آرانی

آموزشی فرهنگی

زبان و ادبیات انگلیسی

کارشناس کنگره ها

رسمی

17

ملیحه سادات لاجوردی

بهداشتی درمانی علوم آزمایشگاهی کارشناس آزمایشگاه قراردادی

18

زهره مبارک قمصری

بهداشتی درمانی

مدارک پزشکی

کارشناس گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت

پیمانی

19

مریم محمدی

 

اطلاعات و دانش شناسی

کتابدار

تبصره 3

20

کبری نجاتی

 

 

متصدی خدمات عمومی

تبصره 4

21

محبوبه نیکخواه قمصری

 

مدیریت بازرگانی

مسئول دفتر

تبصره 3

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر