سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

3:41:28 AM 1401 / 09 / 17
 


لیست اسامی کارکنان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته شغلی

رشته شغلی

پست سازمانی

نوع استخدام

1

فاطمه سادات حسینی

  مهندسی کامپیوتر کارشناس امور اداری شرکتی

2

ابوالفضل پیشباز

 

متصدی خدمات عمومی

متصدی خدمات عمومی

شرکتی

3

ابراهیم رجبی مقدم

 

متصدی خدمات عمومی

متصدی خدمات عمومی

تبصره 4

4

زهرا رحیمی مقدم

 

هوشبری

کارشناس گروه هوشبری

تبصره 3

5

جواد رضایی قمصری

 

مدیریت کسب و کار

مسئول امور دفتری

تبصره 3

6

شقایق شهرامیان

 

تکنولوژی پرتوشناسی

کارشناس گروه رادیولوژی

تبصره 3

7

فاطمه شیعه

 

دیپلم علوم انسانی

بایگانی و دبیرخانه

تبصره 3

8

سمیه صادقی

 

پرستاری

مدیر آموزش

پیمانی

9

افشین صالحی

بهداشتی درمانی

میکروبیولوژی

کارشناس آزمایشگاه

رسمی

10 زینب ظهیری هاشمی   زبان و ادبیات فارسی ماشین نویسی

تبصره 3

11

زهرا عصاریان   مهندسی کامپیوتر کارشناس امور آموزشی تبصره 3

12

ابوالفضل عربی

 

دیپلم برق صنعتی

متصدی خدمات عمومی

تبصره4
13 منصوره عرفان آموزشی فرهنگی

مدیریت آموزشی

کتابدار

رسمی

14

بهرام علی ماندی

 

گرافیک

متصدی خدمات عمومی

تبصره 4

15

معصومه کوچکی

 

زبان و ادبیات انگلیسی

کارشناس دفتر توسعه آموزش

شرکتی

16

محمد قنایی آرانی

آموزشی فرهنگی

زبان و ادبیات انگلیسی

کارشناس کنگره ها

رسمی

17

ملیحه سادات لاجوردی

بهداشتی درمانی علوم آزمایشگاهی کارشناس آزمایشگاه قراردادی

18

زهره مبارک قمصری

بهداشتی درمانی

مدارک پزشکی

کارشناس گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت

پیمانی

19

    محبوبه متفکر     علوم ازمایشگاهی  کارشناس گروه علوم ازمایشگاهی شرکتی

20

مریم محمدی

 

اطلاعات و دانش شناسی

کتابدار

تبصره 3

21

 خدیجه میر علی   HIT  کارشناس امور پژوهشی شرکتی

22

کبری نجاتی

 

 

متصدی خدمات عمومی

تبصره 4

23

محبوبه نیکخواه قمصری

 

مدیریت بازرگانی

مسئول دفتر

تبصره 3

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر