امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

9:26:59 PM 1397 / 08 / 24
 

روش کار و فرآیند انتقالی به سایر دانشگاهها از دانشکده پیراپزشکی به سایر دانشگاهها

 

شرایط درخواست انتقال

  •   بلامانع بودن ادامه تحصیل دانشجو در دانشگاه مبدأ از نظر مقررات آموزشی و انضباطی
  •    گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی در دانشگاه مبدأ
  •    باقی ماندن حداقل نیمی از واحد های دوره آموزشی دانشجو
  •       کسب معدل حداقل 12 در دروس اخذ شده

مراحل درخواست انتقال :

1.  اعلام زمان درخواست انتقالی توسط اداره آموزش دانشکده به دانشجو 

2. مراجعه دانشجو به اداره آموزش و دریافت فرم اولیه انتقالی در زمان اعلام شده توسط اداره آموزش

3.تکمیل فرم انتقالی و ارائه مدارک و دلایل درخواست انتقالی توسط دانشجو (ضمیمه فرم درخواست اولیه )

4.مراجعه به استاد مشاور جهت بررسی وضعیت تحصیلی دانشجو و اظهار نظر کتبی

5.بررسی درخواست دانشجو در شورای آموزشی گروه (در صورت موافقت استاد مشاور)

6. اعلام نظر و درج نظر نهایی گروه توسط مدیر گروه 

7. ارجاع فرم درخواست انتقال دانشجو و نظر نهایی گروه به اداره آموزش توسط کارشناس گروه

8. ارجاع درخواست دانشجو به شورای آموزشی دانشکده (در صورت موافقت شورای گروه)

9. اعلام نتیجه نهایی توسط معاونت آموزشی دانشکده به اداره کل آموزش دانشگاه (در صورت موافقت با درخواست انتقال دانشجو در شورای آموزشی دانشکده)

10.ثبت نام توسط دانشجو در سامانه مهمانی و انتقالی براساس تقویم

11.  نامه انتقالی دانشجو به دانشگاه مقصد از طریق سامانه نقل و انتقال توسط اداره کل آموزش دانشگاه

12. ارسال نامه به دبیر خانه دانشکده جهت بایگانی     

مشاهده فرآیند انتقالی دانشجویان رشته های دانشکده پیراپزشکی
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر