حضرت فاطمه سلام الله علیهافرمودند :آن گاه که در روز قیامت برانگیخته شوم ، گناهکاران امّت پیامبر اسلام را شفاعت خواهم کرد .  (منبع : کتاب عوالم. جلد 11. صفحه 487.طبق نقل نهج الحیاة. صفحه205 )

10:59:37 AM 1396 / 02 / 05
 

روش کار و فرآیند حذف اضطراری دانشکده پیراپزشکی

 توجه :

  حذف اضطراری در هر نیمسال تحصیلی

دانشجو در صورت خاص می تواند فقط یکی از دروس نظری خود را با تأیید گروه آموزشی مربوطه حذف کند.

  پیش نیاز های امکان استفاده ازحذف اضطراری

  • غیبت دانشجو در آن درس بیش از  مجموع ساعات آن درس نباشد.
  • تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12 واحد در دوره روزانه کمتر نشود.

مراحل حذف اضطراری

1- مراجعه دانشجویان به اداره آموزش دانشکده جهت دریافت فرم حذف اضطراری

2- مراجعه دانشجو به استاد درس جهت بررسی تعداد غیبت های دانشجو و تأیید فرم حذف اضطراری

تذکر : تعداد غیبت دانشجو در درس مورد نظر نباید بیش از مجموع ساعات آن درس باشد.

3- مراجعه به استاد مشاور تحصیلی جهت بررسی شرایط ذیل:

* تعداد واحدهای باقیمانده دانشجوی متقاضی حذف اضطراری در ترم تحصیلی از 12 واحد در دوره روزانه کمتر نشود

 درسی که دانشجو تقاضای حذف آن را دارد تئوری باشد*

4- تایید فرم توسط استاد مشاور تحصیلی در صورت رعایت شرایط فوق

5-  ارائه فرم به اداره آموزش دانشکده توسط دانشجو جهت تأیید نهایی

6- حذف درس در سیستم انتخاب واحد اینترنتی توسط دانشجو

7- بایگانی فرم مربوطه در پرونده دانشجو توسط اداره آموزش دانشکده

8- ارسال یک نسخه از فرم به اداره کل آموزش دانشگاه توسط اداره آموزش دانشکده

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر