سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

6:40:35 AM 1400 / 07 / 25
 
   
     

 
اخبار دانشکده

کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه تفکر انتقادی

مرکزمطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار می کند:

کارگاه تفکر انتقادی

زمان : 4و5 شهریور ماه 1392

مکان: روز چهارم دردانشکده پزشکی -  سالن دکتر قریب

ویژه دانشجویان پنجمین المپیاد علمی دانشگاه

روز اول : 4/6/1392

سخنران

عناوین

ساعت

 

تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید

05/8-8

 

افتتاحیه ،معرفی برنامه کارگاه

30/8-05/8

دکتر فاطمه دباغی - دکترربابه  شکرآبی - دکتر زینب بیابانگردی                

کار گروهی اول(پاسخگوئی به سئوالات مطرح شده از طریق مطالعه انفرادی وگروهی)

9-30/8

دکتر فاطمه دباغی - دکترربابه  شکرآبی - دکتر زینب بیابانگردی                

ارائه کار گروهی وبحث وتبادل نظر بر رویکرد به تفکر انتقادی ومهارتهای ذهنی

30/9-9

 

استراحت وپذیرائی

10-30/9

دکتر فاطمه دباغی - دکترربابه  شکرآبی - دکتر زینب بیابانگردی                

کار گروهی دوم : استخراج فرآیند تفکر انتقادی از ذهن (با استفاده از پرسشنامه واتسون گلیزر)

30/12-10

 

نماز و ناهار

30/13-30/12

دکتر فاطمه دباغی - دکترربابه  شکرآبی - دکتر زینب بیابانگردی                

ارائه کار گروهی دوم وبحث وتبادل نظر

30/15-30/13

 

جمع بندی

16-30/15

روز دوم: 5/6/1392

سخنران

عناوین

ساعت

 

تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید

05/8-8

دکتر فاطمه دباغی - دکترربابه  شکرآبی - دکتر زینب بیابانگردی                

خلاصه مطالب روز قبل

30/8-05/8

دکتر فاطمه دباغی - دکترربابه  شکرآبی - دکتر زینب بیابانگردی                

کارگروهی سوم :استخراج فرآیند تفکر انتقادی از ذهن (با استفاده از پرسشنامه فرم Bکالیفرنیا CCTST)

30/10-30/8

 

استراحت وپذیرائی

11-30/10

دکتر فاطمه دباغی - دکترربابه  شکرآبی - دکتر زینب بیابانگردی                

ارائه کار گروهی سوم وبحثو تبادل نظر 

12-11

دکتر فاطمه دباغی - دکترربابه  شکرآبی - دکتر زینب بیابانگردی                

کار گروهی چهارم :استخراج فرآیند تفکر انتقادی از ذهن (با استفاده از پرسشنامه  فرمAکالیفرنیاCCTDI

13-12

 

نماز و ناهار

14-13

دکتر فاطمه دباغی - دکترربابه  شکرآبی - دکتر زینب بیابانگردی                

ارائه کار گروهی چهارم

15-14

 

جمع بندی واختتامیه

16-15

 
پنجمین المپیاد علمی
 

ساعت : 7:59 -  روز  : دو شنبه  - 4 /  6 / 1392 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :1459

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: