سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

1:08:59 AM 1400 / 08 / 07
 


 انتخاب واحد


انتخاب واحد در اولین نیمسال تحصیلی

عدم مراجعه برای نام نویسی وانتخاب واحد در نیمسال اول بعد از اعلام نتایج آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشور یا دانشگاه،انصراف از تحصیل تلقی می شود.

   انتخاب واحد و ادامه تحصیل در هر نیمسال تحصیلی

عدم مراجعه دانشجو برای انتخاب واحد و ادامه تحصیل به اداره آموزش در یک نیمسال تحصیلی بدون اطلاع و عذر موجه انصراف از

تحصیل تلقی و دانشجو اخراج می شود.

شرایط اخذ واحد بیشتر از 20 واحد در هر نیمسال تحصیلی

در صورتی که معدل دانشجوی دوره روزانه در یک نیمسال تحصیلی حداقل 17 باشـد می تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشکده، درنیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درســـی را انتخاب کند.

انتخاب واحد دانشجویان در ترم تابستان 

  تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداکثر6 واحد درسی است
 

        محاسبه نمرات دانشجویان در ترم تابستان

  دوره تابستانی، به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود. نمرات دروس گذرانده شده دانشجو در نیمسال تابستان تنها در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب می شود
 

شرایط اخذ واحد در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه

1-    دانشجوی دوره روزانــه حداکثر 24 واحد درسی باقی مانده داشته باشد؛

2-    درنیمسال قبل مشروط نشده باشد؛

3-    از نظر دانشکده منعی نداشته باشد. 

تبصره : دانشجو در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه از رعایت شرط انتخاب حـــداقـل 12 واحد در دوره روزانه معاف است.

شرایط اخذ واحد درسی همراه با کارآموزی در عرصه

    اخذ واحد درسی همراه با کارآموزی در عرصه مجاز نمی باشد در صورت ضرورت و با تأیید شورای آموزشی دانشگاه و تحت این شرایط:

1.      اخذ حداکثر یک درس عمومی.

2.      باقی ماندن تنها یک درس تئوری که قبلاً آن را اخذ نموده ولی موفق به گذراندن آن نشده نباشد.

 

بازگشت به صفحه نکات مهم آیین نامه آموزشی

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر