امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

9:31:04 PM 1399 / 01 / 09
 

   انتخاب واحد و ادامه تحصیل در هر نیمسال تحصیلی

 

عدم مراجعه دانشجو برای انتخاب واحد و ادامه تحصیل به اداره آموزش در یک نیمسال تحصیلی بدون اطلاع و عذر موجه انصراف از تحصیل تلقی و دانشجو اخراج می شود.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر