امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:02:38 AM 1398 / 11 / 03
 

   مدت آموزش هر نیمسال تحصیلی

 

17هفته در هر نیمسال

تبصره1: طول مدت امتحانات پایان نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزء مدت آموزش محسوب نمی شود.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر