امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:25:41 PM 1398 / 05 / 01
 

   مدت آموزش هر نیمسال تحصیلی

 

17هفته در هر نیمسال

تبصره1: طول مدت امتحانات پایان نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزء مدت آموزش محسوب نمی شود.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر