امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:33:14 AM 1398 / 11 / 01
 


ساعت تدریس هر واحد درس نظری

 

ساعت تدریس هر واحد درس نظری 17ساعت در یک نیمسال است.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر