امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:26:54 PM 1398 / 05 / 01
 

 

ساعت تدریس هر واحد درس عملی یا آزمایشگـاهی

 

ساعت تدریس هر واحد درس عملی یا آزمایشگـاهی 34 ساعـت در یک نیمسال است.

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر