امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:05:42 PM 1398 / 04 / 26
 


ساعت تدریس هر واحد درس کارگاهی یا عمـلیات مـیدانی و کـارآمــوزی در عرصه

 

ساعت تدریس هر واحد درس کارگاهی یا عمـلیات مـیدانی و کـارآمــوزی در عرصه 51 ساعت در یک نیمسال است .

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر