امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:22:22 PM 1398 / 05 / 01
 


تعداد واحد  موظفی جهت تکمیل دوره تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته

دوره کارشناسی پیوسته : 130 واحد

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر