امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:00:32 AM 1398 / 11 / 03
 


تعداد واحد  موظفی جهت تکمیل دوره تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته

دوره کارشناسی پیوسته : 130 واحد

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر