امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:33:59 AM 1398 / 11 / 01
 


تعداد واحد درسی مجاز دانشجویان در هر نیمسال
 

دانشجوی دوره روزانه در هر نیمسال تحصیلی حداقل 12 و حداکثر تا 20 واحد درسی
 

تبصره 2 :در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه دانشجو از رعایت شرط انتخاب حـــداقـل 12 واحد در دوره روزانه معاف است.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر