سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

7:12:34 AM 1401 / 04 / 05
 


تعداد واحد درسی مجاز دانشجویان در هر نیمسال
 

دانشجوی دوره روزانه در هر نیمسال تحصیلی حداقل 12 و حداکثر تا 20 واحد درسی
 

تبصره 2 :در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه دانشجو از رعایت شرط انتخاب حـــداقـل 12 واحد در دوره روزانه معاف است.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر