امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

10:06:33 PM 1399 / 01 / 09
 


شرایط اخذ واحد بیشتر از 20 واحد در هر نیمسال تحصیلی


در صورتی که معدل دانشجوی دوره روزانه در یک نیمسال تحصیلی حداقل 17 باشـد می تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشکده، در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درســـی را انتخاب کند.
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر