امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:25:06 PM 1398 / 05 / 01
 


انتخاب واحد دانشجویان در ترم تابستان 

 

  تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداکثر6 واحد درسی است.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر