سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

7:38:50 PM 1399 / 04 / 23
 


محاسبه نمرات دانشجویان در ترم تابستان
 

دوره تابستانی، به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود. نمرات دروس گذرانده شده دانشجو در نیمسال تابستان تنها در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب می شود
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر