امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

3:42:05 AM 1398 / 09 / 02
 


محاسبه نمرات دانشجویان در ترم تابستان
 

دوره تابستانی، به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود. نمرات دروس گذرانده شده دانشجو در نیمسال تابستان تنها در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب می شود
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر