امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:03:32 AM 1398 / 11 / 03
 

 

حدود اختیارات دانشگاه در مورد برنامه درسی مصوب

 

اختیارات دانشگاه در مورد برنامه درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی به شرح ذیل می باشد:

1- ترتیب دروس با رعایت پیش نیاز ها

2- تنظیم برنامه تحصیلی دانشجویان در طول دوره

3- روش تدریس و جابجا کردن ریز مواد

4- طرح مطالب جدید در یک درس

5- انتخاب منابع

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر