امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:29:17 AM 1398 / 11 / 01
 

 

تعیین نوع درس ، تعداد واحد ، نحوه ارائه و زمان تدریس دروس پیش نیاز دانشگاهی

 

بر عهده شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده و بر اساس پیشنهاد گروه آموزشی است.

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر