امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:03:47 PM 1398 / 04 / 26
 

 

محاسبه نمرات دروس پیش نیاز دانشگاهی در اولین یا دومین نیمسال تحصیلی

 

محاسبه نمرات از هر حیث مثل ثبت نمرات در کارنامه، احتساب در میانگین پایان نیمسال، مشروطی و میانگین کل نمرات دانشجو، مانند دروس دانشگاهی و تابع مقررات آموزش عالی است.

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر