سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

7:04:37 AM 1401 / 04 / 05
 


شرایط اخذ واحد در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه

 

1-    دانشجوی دوره روزانــه حداکثر 24 واحد درسی باقی مانده داشته باشد؛

2-    درنیمسال قبل مشروط نشده باشد؛

3-    از نظر دانشکده منعی نداشته باشد. 

تبصره:دانشجو در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه از رعایت شرط انتخاب حـــداقـل 12 واحد در دوره روزانه معاف است.

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر