امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:33:38 AM 1398 / 11 / 01
 


شرایط اخذ واحد در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه

 

1-    دانشجوی دوره روزانــه حداکثر 24 واحد درسی باقی مانده داشته باشد؛

2-    درنیمسال قبل مشروط نشده باشد؛

3-    از نظر دانشکده منعی نداشته باشد. 

تبصره:دانشجو در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه از رعایت شرط انتخاب حـــداقـل 12 واحد در دوره روزانه معاف است.

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر