سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

7:17:16 AM 1401 / 04 / 05
 

 

ساعات غیبت مجاز دانشجو در هر درس کارآمــوزی و کــارآموزی در عـرصه

 

ساعات غیبت دانشجو در هر درس کارآمــوزی و کــارآموزی در عـرصه  مجموع ساعات آن درس نباید تجاوز کند. موجه نمودن و برخورد با این غیبت ها با نظر استاد و تأیید دانشکده (گروه آموزشی و معاونت آموزشی)خواهد بود.

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر