امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

2:12:39 AM 1398 / 07 / 24
 


حذف و اضافه در هر نیمسال تحصیلی

  دانشجو می تواند حداکثر دو درساخذ یا حذف و یا دو درس اخذ شده خود را با دو درس دیگر جابجا نماید، به شرط آنکه تعداد واحدهای

اخذ شده وی از حد مجاز تجاوز نکند.

 تذکر : غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه و یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و جزو حداکثر غیبت مجاز

دانشجو محاسبه می شود.

زمان حذف و اضافه در هر نیمسال تحصیلی

   در چارچوب زمانی کمتر از دو هفته پس از شروع نیمسال تحصیلی و اخذ واحد اولیه خواهد بود.

 حذف و اضافه در نیمسال تابستان

حذف و اضافه در دوره تابستانی امکان پذیر نیست.

 

بازگشت به صفحه نکات مهم آیین نامه آموزشی
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر