امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

4:37:12 PM 1398 / 04 / 27
 
 

زمان حذف و اضافه در هر نیمسال تحصیلی

 

   در چارچوب زمانی کمتر از دو هفته پس از شروع نیمسال تحصیلی و اخذ واحد اولیه خواهد بود.

 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر