سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

11:07:44 PM 1400 / 08 / 06
 

مرخصی تحصیلی

مدت استفاده از مرخصی تحصیلی در دوره کارشناسی ناپیوسته

حداکثر برای یک نیمسال

مدت استفاده از مرخصی تحصیلی در دوره کارشناسی پیوسته

برای 2 نیمسال متوالی یا متناوب

مرخصی تحصیلی دانشجو در اولین نیمسال

1.  تحت شرایط خاص و در صورت موافقت شورای آموزشی دانشگاه امکانپذیر است.

2.  مدت مرخصی تحصیلی جز حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود.

مرخصی تحصیلی دانشجویان زن باردار شاغل به تحصیل در رشته های علوم پزشکی

می تواند با رعایت سایر ضوابط و مقررات از یک نیمسال مرخصی زایمان بدون احتساب در سنوات تحصیلی  استفاده نماید.

تبصره : چنانچه دانشجو بدنبال یک نیمسال مرخصی زایمان و عدم ارائه واحد توسط دانشگاه دچار وقفه تحصیلی شود این نیمسال نیز
بصورت مرخصی تحصیلی بدون سنوات تحصیلی دانشجو محاسبه می شود.

مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات تحصیلی دانشجویان

  • ارائه گواهی و عذر پزشکی موجه.
  • تأیید و موافقت شورای پزشکی دانشگاه
  • تأیید و موافقت شورای آموزشی دانشگاه
  • فقط برای یک نیمسال تحصیلی قابل استفاده است.

مرخصی تحصیلی همسر دانشجوی بورسیه و همسر کارکنان دولت

در صورتی که دانشجو به عنوان همراه به خارج از کشور اعزام شود می تواند با رعایت شرایط ذیل (بندهای 1و 2) علاوه بر استفاده از
مرخصی مجاز در طول دوره تحصیل تا 4 سال دیگر نیز از مرخصی تحصیلی بدون احتساب سنوات استفاده کند:

1- ارائه حکم مأموریت همسر

2- تشخیص و تأیید شورای آموزشی دانشگاه

زمان تقاضای مرخصی  تحصیلی

  • دو (2) هفته قبل از شروع انتخاب واحد هر نیمسال درخواست شود.
  • تقاضای مرخصی تحصیلی خارج از زمان مقرر (2 هفته قبل از شروع انتخاب واحد هر نیمسال)  منوط به موافقت شورای آموزشی دانشگاه می باشد.
  • عواقب ناشی از مرخصی تحصیلی برعهده دانشجو می باشد.
  • مرخصی تحصیلی به صورت کتبی تقاضا شود.
  • به تایید استاد مشاور و گروه آموزشی برسد.

بازگشت به صفحه نکات مهم آیین نامه آموزشی

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر