سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

5:55:47 AM 1401 / 04 / 05
 

مرخصی تحصیلی دانشجو در اولین نیمسال

 

1.  تحت شرایط خاص و در صورت موافقت شورای آموزشی دانشگاه امکانپذیر است.

2.  مدت مرخصی تحصیلی جز حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود.

 

 

 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر