سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

6:33:42 AM 1401 / 04 / 05
 

انصراف از تحصیل

درخواست انصراف از تحصیل

  تحویل درخواست انصراف دانشجو شخصاً به اداره آموزش دانشکده یا دانشگاه توسط دانشجو

کنسل کردن درخواست انصراف از تحصیل

   دانشجوی متقاضی انصراف فقط برای یک بار حداکثر تا یک ماه قبل از پایان همان نیمسال تقاضای انصراف خود رامی تواند پس بگیرد. 

 

بازگشت به صفحه نکات مهم آیین نامه آموزشی

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر