رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

9:15:05 AM 1396 / 05 / 03
 

انصراف از تحصیل

درخواست انصراف از تحصیل

  تحویل درخواست انصراف دانشجو شخصاً به اداره آموزش دانشکده یا دانشگاه توسط دانشجو

کنسل کردن درخواست انصراف از تحصیل

   دانشجوی متقاضی انصراف فقط برای یک بار حداکثر تا یک ماه قبل از پایان همان نیمسال تقاضای انصراف خود رامی تواند پس بگیرد. 

 

بازگشت به صفحه نکات مهم آیین نامه آموزشی

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر