حضرت علی (علیه السلام) فرمود: فضای هر ظرفی در اثر محتوای خود تنگتر می شود مگر ظرف دانش که با تحصیل علوم ، فضای آن بازتر می گردد. ( نهج البلاغه ، ص 505 )

9:30:56 AM 1396 / 07 / 03
 

انصراف از تحصیل

درخواست انصراف از تحصیل

  تحویل درخواست انصراف دانشجو شخصاً به اداره آموزش دانشکده یا دانشگاه توسط دانشجو

کنسل کردن درخواست انصراف از تحصیل

   دانشجوی متقاضی انصراف فقط برای یک بار حداکثر تا یک ماه قبل از پایان همان نیمسال تقاضای انصراف خود رامی تواند پس بگیرد. 

 

بازگشت به صفحه نکات مهم آیین نامه آموزشی

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر