سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

6:54:34 AM 1401 / 04 / 05
 

کنسل کردن درخواست انصراف از تحصیل

 

   دانشجوی متقاضی انصراف فقط برای یک بار حداکثر تا یک ماه قبل از پایان همان نیمسال تقاضای انصراف خود رامی تواند پس بگیرد. 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر