سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

12:56:59 AM 1400 / 08 / 07
 
انتقال و شرایط استفاده از آن

انتقال به تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی اطلاق می شود که مستلزم
توافق دانشگاههای مبدأ و مقصداست و تحت این شرایط قابل انجام می شود:

  •  بلامانع بودن ادامه تحصیل متقاضی دردانشگاه مبدأ ازنظر مقررات آموزشی و انضباطی
  • گذراندن حداقل یک نیمسال ازدوره آموزشی خودرا دردانشگاه مبدأ
  • واحدهای باقیمانده دانشجو برای دانشگاه مقصد، حداقل نصف کل واحدهای دوره
  •  میانگین نمرات دورس گذرانده شده متقاضی حداقل 12
  • انتقال از دروه های روزانه به شبانه و از دانشگاههای غیر حضوری به دانشگاه حضوری و از دانشگاه غیر دولتی به دانشگاه دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن با موافقت دانشگاه مبدا و مقصد و رعایت ضوابط مربوط بلا مانع است.

توجه :
انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه تابع ضوابط و آیین نامه مربوط به خود می باشد.

شرایط انتقال به دانشگاه های تهران

بطور کلی انتقال دانشجو به هریک از دانشگاه های تهران ممنوع است و تنها در شرایط ذیل انجام می شود :

1. شهادت، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو بطوریکه وی به تشخیص مراجع قانونی، به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.

2. بیماری صعب العلاج یا معلولیت موثر دانشجو، به نحوی که به تشخیص شورای عالی پزشکی قادربه ادامه زندگی بطور مستقل
نباشد.                                                   

  •   ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر که محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد به تائید مراجع ذیربط

تبصره 1: هر یک از موارد مذکور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.

تبصره : اشتغال به کار همسر دانشجو در تهران باید به صورت رسمی و یا پیمانی دولت باشد و  ارائه حکم اشتغال ضروری است.

تبصره : اشتغال به کار همسر دانشجو در تهران در مشاغل آزاد یا خصوصی در اولویت  بعدی در صورت وجود ظرفیت با نظر شورای انتقال
صورت می گیرد و ارائه گواهی اشتغال و سکونت با تأیید مراجع قانونی یا نیروی انتظامی ضروری است.

تبصره : در صورتی که محل تحصیل دانشجوی دختر رتهران باشد و شوهر او نیز در شهرستان ، دانشجوباشد اگر رشته تحصیلی دختر در
شهرستان موجود نباشد شوهر او می تواند به تهران منتقل شود.

تبصره : صحت هر کدام از موارد مذکور باید به تأیید دانشگاه مقصد نیز برسد.

زمان درخواست انتقال دانشجوی متقاضی

حداقل 6 هفته قبل از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبدأ بصورت کتبی

شرایط پذیرش واحدهای دانشجوی انتقالی

کلیه واحدهایی گذرانده شده ای که دانشجو  در آنها نمرات 12 و یا بالاتر کسب کرده باشد پذیرفته می شود. پذیرفتن واحدهایی که
نمرات آنها بین 10-12 می باشد بر عهده دانشگاه مقصد است.

ثبت نمرات درسی دانشجویان انتقالی 

  • کلیه نمرات (اعم از قبولی یا ردی) عیناً در کارنامه دانشجو ثبت می شود.
  • سوابق آموزشی دانشجو (مشروطی، مرخصی تحصیلی، گواهی پزشکی و غیره) در کارنامه و یا پرونده دانشجو ثبت می شود.
  • کلیه نمرات دانشجو در محاسبه معدل کل وی محاسبه خواهد شد

شرایط پذیرش نمرات 10-12 در دانشجویان انتقالی

 بر عهده دانشگاه مقصد است.
عدم پذیرش واحد های درسی دانشجوی انتقالی که نمره آنها کمتر از 12 و بیشتر از 10 است در حدودی مجاز می باشد که دانشجو
امکان گذراندن واحد های باقی مانده خود را در طول مجاز تحصیل داشته باشد.

مدرک فراغت از تحصیل دانشجو انتقالی

توسط دانشگاه مقصد صادر می شود.

دفعات استفاده از شرایط انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل در هر مقطع

در طول مدت تحصیل در هر مقطع فقط یک بار مجاز است.

 

بازگشت به صفحه نکات مهم آیین نامه آموزشی

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر