سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

4:37:45 AM 1400 / 06 / 30
 

شرایط انتقال به دانشگاه های تهران

 

بطور کلی انتقال دانشجو به هریک از دانشگاه های تهران ممنوع است و تنها در شرایط ذیل انجام می شود :

1. شهادت، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو بطوریکه وی به تشخیص مراجع قانونی، به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.

2. بیماری صعب العلاج یا معلولیت موثر دانشجو، به نحوی که به تشخیص شورای عالی پزشکی قادربه ادامه زندگی بطور مستقل نباشد.                                                   

  •   ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر که محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد به تائید مراجع ذیربط

تبصره 1: هر یک از موارد مذکور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.

تبصره : اشتغال به کار همسر دانشجو در تهران باید به صورت رسمی و یا پیمانی دولت باشد و  ارائه حکم اشتغال ضروری است.

تبصره : اشتغال به کار همسر دانشجو در تهران در مشاغل آزاد یا خصوصی در اولویت  بعدی در صورت وجود ظرفیت با نظر شورای انتقال صورت می گیرد و ارائه گواهی اشتغال و سکونت با تأیید مراجع قانونی یا نیروی انتظامی ضروری است.

تبصره : در صورتی که محل تحصیل دانشجوی دختر رتهران باشد و شوهر او نیز در شهرستان ، دانشجوباشد اگر رشته تحصیلی دختر در شهرستان موجود نباشد شوهر او می تواند به تهران منتقل شود.

تبصره : صحت هر کدام از موارد مذکور باید به تأیید دانشگاه مقصد نیز برسد.

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر