امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

2:20:54 AM 1398 / 07 / 24
 

معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی

واحدهای درسی که دانشجو قبلاً در دانشگاه ها یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده باشد، در صورتی مجاز است:

  • دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شرکت در آزمون ورودی رشته جدید  می باشد.
  • دانشگاه قبلی و مدارک تحصیلی آن مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.
  • محتوای آموزشی دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی حداقل 80% اشتراک محتوایی
    داشته باشد.
  • نمره اخذ شده در هریک از دروس جهت معادل سازی از نمره 12 کمتر نباشد.
  • معادل سازی و پذیرفتن دروس توسط گروه های آموزشی در دانشگاه پذیرنده انجام می شود.

محاسبه میانگین نیمسال دروس معادل سازی 

 نمرات دروس پذیرفته شده از دانشجو در محاسبه میانگین نیمسال محسوب نمیشود ولی در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب
خواهد شد.

محاسبه نیمسال تحصیلی جهت دروس  معادل سازی

 به ازاء هر 20 واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو، یک نیمسال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو کاسته می شود.

 

بازگشت به صفحه نکات مهم آیین نامه آموزشی

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر