امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:39:58 PM 1398 / 09 / 22
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر